سپتامبر 24 2019 0دیدگاه
افزاره های فتوولتائیک - استاندارد ملی 14115-8

افزاره های فتوولتائیک- قسمت 8: اندازه گیری پاسخ طیفی افزاره فتوولتائیک (PV)- استاندارد ملی 8-14115

استاندارد ملی 8-14115
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی انرژی
موضوع: افزاره­ های فتوولتائیک- قسمت 8: اندازه­ گیری پاسخ طیفی افزاره فتوولتائیک (PV)

 

مقدمه

 این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره 14115 است .

قسمت ۱ : اندازه گیری مشخصه های جریان ولتاژ فتوولتائیک

 قسمت ۲: الزامات افزارهای مرجع قسمت ۳ اصول اندازه گیری برای ابزار های خورشیدی زمینی با داده های تابش طیفی مرجع فتوولتائیک

قسمت 3: افزار های خورشیدی مرجع- رویه هایی برای ایجاد قابلیت ردیابی کالیبره کردن

 قسمت 7: محاسبه تصحیح عدم انطباق طیفی برای اندازه‌گیری افزارهای فتوولتائیک

 قسمت 9: الزامات عملکردی شبیه ساز خورشیدی

 قسمت ۱۰: روش های اندازه گیری خطی

 

 هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات اندازه گیری پاسخ طیفی افزاره های فتوولتائیک خطی و غیرخطی است. این استاندارد، فقط برای افزاره های تک پیوندی کاربرد دارد.

 از آنجایی که پاسخ طیفی افزاره فتوولتائیک میزان بازترکیب و سایر فرایندهایی که در داخل نیم رسانا یا سامانه مواد سلول اتفاق می‌افتد را بیان می کند لذا از آن به منظور توسعه و تحلیل سلول استفاده می شود.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment