می 13 2019 0دیدگاه
سيستم هاي مديريت انرژي - استاندارد ملی INSO - ISO 50003

الزامات نهادهاي ارائه كننده خدمات مميزي و گواهي كردن سيستم هاي مديريت انرژي- INSO-ISO 50003

استاندارد ملی INSO-ISO 50003
سال تصویب:1397
رشته: کمیته ملی انرژی
موضوع: سيستم­ هاي مديريت انرژي- الزامات نهادهاي ارائه كننده خدمات مميزي و گواهي كردن سيستم­ هاي مديريت انرژي

 

مقدمه

 این استاندارد به همراه استاندارد ملی ایران-ایزو – آی سی 1-17021کاربرد دارد .این استاندارد ، علاوه بر الزامات استاندارد ملی ایران ایزو آی سی 1-17021 الزامات فنی ویژه سیستم های مدیریت انرژی که برای اطمینان از اثربخشی و صحه گذاری ممیزی و گواهی کردن لازم است را نیز تعیین می‌کند.

به طور مشخص این استاندارد الزامات دیگری را برای فرایند طرح ریزی ممیزی انرژی، ممیزی صدور گواهی اولیه، اجرای ممیزی در سایت، شایستگی فرد ممیزی کننده، زمان و دوره ممیزی سیستم های مدیریت انرژی و نمونه گیری چند سایتی ضروری هستند را بیان می کند.

بند ۴ مشخصه های ممیزی سیستم مدیریت انرژی را شرح می دهد. بندی ۵ الزامات فرآیند ممیزی سیستم های مدیریت انرژی، بند ۶ الزامات شایستگی کارکنان درگیر فرآیند صدور گواهی سیستم های مدیریت انرژی را تشریح می‌کند.

در پیوستهای الف ، ب و پ اطلاعات تکمیلی برای استاندارد ملی ایران ایزو آی سی1-17021 بیان می‌شود. این استاندارد به منظور ممیزی‌های سیستم مدیریت انرژی با هدف صدور گواهی است و برای ممیزی با هدف استقرار روش تجزیه و تحلیل سیستماتیک مصرف انرژی و کاربری انرژی که در استاندارد ملی ایران -ایزو 50002بیان می شود کاربرد ندارد.

 

 هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد ، تعیین الزاماتی برای شایستگی،ثبات و بی طرفی در ممیزی و گواهی کردن سیستم مدیریت انرژی برای نهادهای ارائه کننده این خدمات می باشد. برای اطمینان از اثر بخشی ممیزی سیستم مدیریت انرژی ، این استاندارد فرآیند ممیزی ، الزامات شایستگی کارکنان دست اندرکار در فرایند گواهی کردن سیستم مدیریت انرژی در مدت زمان ممیزی و نمونه گیری چند سایتی را تشریح می‌کند. این استاندارد به منظور استفاده همزمان با استانداردهای ملی ایران ایزو -آی سی 1-17021 است. همچنین الزامات استاندارد ملی ایران ایزو آی سی 1-17021 در این استاندارد کاربرد ندارد.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment