مارس 09 2020 0دیدگاه
اندازه‌گیری پرتوزایی - گسیلنده‌های بتا- استاندارد ملی 19956

اندازه‌گیری پرتوزایی- تعیین پرتوزایی گسیلنده‌های بتا- روش آزمون با استفاده از شمارش سنتیلاسیون مایع- استاندارد ملی 19956

استاندارد ملی 19956
سال تصویب: 1398
رشته: کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
موضوع:اندازه‌گیری پرتوزایی- تعیین پرتوزایی گسیلنده‌های بتا- روش آزمون با استفاده از شمارش سنتیلاسیون مایع

 

مقدمه

همه افراد در معرض تابش طبیعی قرار دارند. منابع طبیعی تابش، پرتوهای کیهانی و مواد پرتوزای طبیعی هستند که در زمین و در بدن انسان وجود دارند. فعالیت های بشر شامل استفاده از پرتو و مواد پرتوزا به این پرتوگیری طبیعی می افزاید.معدن کاری و استفاده از سنگ های معدنی که دارای چنین مواد پرتوزای طبیعیNORM هستند و همچنین تولید انرژی با سوزاندن زغال سنگ که دارای  مواد پرتوزای مشابه است از جمله فعالیت‌های بشری هستند که به سادگی پرتوگیری از منابع طبیعی تابش را افزایش می‌دهند. نیروگاه ها و دیگر تأسیسات هسته‌ای، از مواد پرتوزا استفاده می‌کنند و در طول بهره برداری و ازکار اندازی دائم، خروجی و پسماند پرتوزا تولید می‌کنند. استفاده از مواد پرتوزا در صنعت، کشاورزی و پژوهش در سراسر کره زمین در حال گسترش است.

با افزایش استفاده ازتابش ها، احتمال ریسک سلامتی و نگرانی مردم نیز افزایش می یابد. بنابراین تمام این پرتوگیری ها به طور منظم به دلایل زیر ارزیابی می‌شوند:

1 ارتقاء درک از سطوح جهانی و روند زمانی پرتو گیری مردم و کارکنان

2- ارزیابی مولفه‌های پرتوگیری به منظور اندازه گیری اهمیت نسبی آنها

۳ – شناسایی مسائل در حال ظهور که نیاز به توجه و مطالعه بیشتری دارد.

سرسره‌های آبی-قسمت 1: الزامات ایمنی و روش‌های آزمون

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment