مارس 08 2020 0دیدگاه
اندازه‌گیری پرتوزایی - گسیلنده گاما - استاندارد ملی 19955

اندازه‌گیری پرتوزایی ــ رادیونوکلئیدهای گسیلنده گاما- روش غربالگری سریع با استفاده از طیف‌ سنجی پرتو گاما به‌وسیله آشکارساز سنتیلاسیون- استاندارد ملی 19955

استاندارد ملی 19955
سال تصویب: 1398
رشته: کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
موضوع:اندازه‌گیری پرتوزایی ــ رادیونوکلئیدهای گسیلنده گاما ــروش غربالگری سریع با استفاده از طیف‌ سنجی پرتو گاما به‌وسیله آشکارساز سنتیلاسیون

 

مقدمه

همه افراد در معرض تابش طبیعی قرار دارند. منابع طبیعی تابش، پرتوهای کیهانی و مواد پرتوزای طبیعی هستند که در زمین و در بدن انسان وجود دارند. فعالیت های بشر شامل استفاده از پرتو و مواد پرتوزا به این پرتو گیری طبیعی می افزاید. معدن کاری و استفاده از سنگهای معدنی که دارای چنین مواد پرتوزای طبیعی NORM هستند و همچنین تولید انرژی با سوزاندن زغال سنگ که دارای مواد پرتوزای مشابه است از جمله فعالیت‌های بشری هستند که به سادگی پرتوگیری از منابع طبیعی تابش را افزایش می‌دهند. نیروگاه ها و دیگر تأسیسات هسته‌ای، از مواد پرتوزا استفاده می‌کنند و در طول بهره برداری و از کار اندازی دائم، خروجی و پسماند پرتوزا تولید می‌کنند. استفاده از مواد پرتوزا در صنعت، کشاورزی و پژوهش در سراسر کره زمین در حال گسترش است.

 تمامی این فعالیت‌های بشری، پرتوگیری را افزایش می‌دهد که این پرتوگیری ها فقط بخش کوچکی از میانگین جهانی پرتوگیری طبیعی می باشند. استفاده پزشکی از تابش، شامل رادیولوژی تشخیصی، رادیوتراپی، پزشکی هسته ای و رادیولوژی مداخله ای،یک منبع در حال رشد و در عین حال بزرگترین منبع مصنوعی پرتوگیری تابش در کشورهای توسعه یافته است.

سرسره‌های آبی-قسمت 1: الزامات ایمنی و روش‌های آزمون

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment