آوریل 11 2019 0دیدگاه

اندازه گيري نقطه اشتعال با دستگاه سر بسته تگ – استاندارد ملی 15533

استاندارد ملی 15533
سال تصویب:1397
رشته: کمیته ملی استاندارد تجهیزات و فرآورده های نفتی
موضوع:اندازه گيري نقطه اشتعال با دستگاه سر بسته تگ – استاندارد ملی ۱۵۵۳۳

 

مقدمه

نقطه اشتعال معیاری برای سنجش تمایل آزمونه به تشکیل مخلوط قابل اشتعال با هوا در شرایط آزمایشگاهی کنترل شده است. این تنها یکی از ویژگی­هایی است که باید در ارزیابی کلی خطراشتعال پذیری یک ماده بررسی شود. نقطه اشتعال در قوانین و مقررات حمل و نقل و ایمنی برای تعیین مواد قابل اشتعال و آتش گیری کاربرد دارد. نقطه اشتعال می‌تواند نشان‌دهنده امکان وجود مواد بسیار فرار و قابل اشتعال در یک ماده نسبتاً غیر فرار یا غیر قابل اشتعال باشد. برای مثال پایین بودن غیرعادی نقطه اشتعال یک نمونه نفت سفید می تواند نشان دهنده آغشتگی آن با بنزین باشد.

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، بیان روشی برای اندازه گیری نقطه اشتعال مایعات با گرانروی کمتر از 5/5 دردمای 40، یا کمتراز  5/9 در دمای 25 است و دمای نقطه اشتعال کمتر از 93 با استفاده از دستگاه سربسته خودکار و دستی تگ می باشد.

 1-1-1 برای نقطه اشتعال ظرف بسته مایعاتی با ویژگیهای زیر:

– باگرانروی  5/5 یا بیشتر در دمای 40

– با گرانروی  5/9 یا بیشتر در دمای  25

– با نقطه اشتعال یا بالاتر

– متمایل به تشکیل یک فیلم سطحی تحت شرایط آزمون یا دارای ذرات جامد معلق

روش آزمون استاندارد ASTMD93 را می توان استفاده کرد.

1-1-2 برای آسفالت های برگشتی از استانداردهایASTMD1310 و ASTMD3143 می‌توان استفاده کرد.

1-2 این روش آزمون را می‌توان برای اندازه‌گیری و توصیف ویژگی های مواد، فرآورده‌ها یا ترکیبات آنها در پاسخ به حرارت و شعله آزمون تحت شرایط کنترل شده آزمایشگاهی استفاده کرد .از این روش آزمون برای توصیف یا ارزیابی خطر آتش سوزی یا احتمال خطر آتش گیری مواد، فرآورده‌ها یا ترکیبات آنها تحت شرایط واقعی آتش سوزی نمی توان استفاده کرد. با این وجود، نتایج این روش آزمون را میتوان به عنوان عناصر ارزیابی احتمال آتش سوزی که در عوامل مربوط به ارزیابی خطر آتش سوزی در یک شرایط ویژه وجود دارد، مورد استفاده قرار داد.

1-3 استانداردهای ASTMD93 ،ASTMD1310 ،ASTMD3278 ،ASTMD3228 ،ASTMD3941 با این روش آزمون مرتبط می باشند.

 هشدار: جیوه توسط بسیاری از سازمانهای نظارتی به عنوان یک ماده خطرناک تعیین شده است که می تواند به سیستم اعصاب مرکزی، کلیه و کبد آسیب وارد کند. جیوه یا بخار آن برای سلامتی مضر بوده و خورنده مواد می باشد. هنگام کار با جیوه و فرآورده‌های حاوی جیوه اقدامات احتیاطی را درنظر بگیرید. برای جزئیات بیشتر برگه ایمنی مواد مراجعه کنید.

 

 

 

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment