دسامبر 11 2019 0دیدگاه
اندازه گیری آلدهیدها- استاندارد ملی 16512

اندازه گیری آلدهیدهای کل در مونومر استایرن به وسیله تیتراسیون پتانسیومتری- روش آزمون- استاندارد ملی 16512

استاندارد ملی 16512
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی

موضوع:اندازه­ گیری آلدهیدهای کل در مونومر استایرن به وسیله تیتراسیون پتانسیومتری- روش آزمون

 

هشدار – در این استاندارد از مواد عملیات و تجهیزات خطرناک استفاده می‌شود. در این استاندارد به تمام موارد ایمنی مرتبط با کاربرد آن اشاره نشده است. مسئولیت برقراری ایمنی و سلامتی و تعیین حدود قوانین کار برای قبل از استفاده به عهده کاربر می باشد.

 

 هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای اندازه گیری آلدهیدهای کل با استفاده از شیمی تر در مونومر استایرن است. آلدهیدهای کل محاسبه شده و بر حسب بنز آلدهید گزارش می شوند .

این استاندارد برای اندازه‌گیری آلدهیدها در گستره غلظتی 0/004% وزنی تا وزنی 0/013% کاربرد دارد. حد تشخیص (LOD) و حد تشخیص کمی(LOQ) به ترتیب0/0006% وزنی و0/0020% وزنی می باشند.

 در تعیین تطابق نتایج آزمون با استفاده از این روش برای ویژگیهای کاربردی، نتایج باید مطابق با استاندارد ASTME29گرد شوند.

 مقادیر بیان شده بر حسب یکای SI به عنوان استاندارد باید در نظر گرفته شوند. هیچ یکای اندازه گیری دیگر در این استاندارد به کار نرفته به جز این که درصد وزنی باید به جای درصد جرمی استفاده شود.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment