سپتامبر 22 2019 0دیدگاه
پرتوزایی در محیط زیست - استاندارد ملی 11700-2

اندازه گیری پرتوزایی در محیط زیست- خاک- قسمت 2: راهنمای انتخاب راهبرد نمونه ‌برداری، نمونه‌ برداری و پیش‌آماده‌سازی نمونه‌ها- استاندارد ملی 2-11700

استاندارد ملی 2-11700
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
موضوع:اندازه گیری پرتوزایی در محیط زیست- خاک- قسمت 2: راهنمای انتخاب راهبرد نمونه ‌برداری، نمونه‌ برداری و پیش‌آماده‌سازی نمونه‌ها

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات عمومی، بر پایه استانداردهای  ISO11074 ،ISO/IEC17025 ، برای تمامی مراحل طرح ریزی نمونه برداری (مطالعات اولیه و شناسایی منطقه) و آماده سازی نمونه ها به منظور انجام آزمون است. این استاندارد انتخاب راهبرد نمونه برداری، تعیین طرح کلی نمونه‌برداری، ارائه روشهای کلی نمونه برداری و تجهیزات مورد نیاز آن و همچنین روش پیش آماده سازی نمونه ها که برای اندازه گیری پرتوزایی رادیونوکلئید های موجود در خاک اتخاذ شده است را شامل می شود.

 این استاندارد برای افرادی که به منظور حفاظت پرتوی، مسئول تعیین میزان پرتوزایی موجود در خاک هستند، کاربرد دارد. این استاندارد برای خاک باغ ها، اراضی کشاورزی، مکان های شهری یا صنعتی و همچنین خاک ها که تحت تاثیر فعالیت های انسانی قرار نگرفته است، کاربرد دارد.

 این استاندارد برای کلیه آزمایشگاهها، صرف نظر از تعداد کارکنان یا گستره آزمون های انجام شده ، کاربرد دارد. چنانچه آزمایشگاهی یک یا چند فعالیت تحت پوشش این استاندارد مانند طرح ریزی، نمونه برداری یا انجام آزمون را برعهده نگیرد، الزامات متناظر با آن فعالیت که در این استاندارد ارائه شده است، برای آن آزمایشگاه دیگر کاربرد ندارد.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment