می 07 2019 0دیدگاه
اپتيك و فوتونيك - استاندارد ملی 11037-9

اپتيك و فوتونيك- استاندارد ملی 9-11037

استاندارد ملی 9-11037
سال تصویب:1397
رشته: کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی
موضوع: اپتيك و فوتونيك- آماده سازي نقشه‌های قطعات و سامانه هاي اپتيكي قسمت9: عمليات سطح و لایه نشانی

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد ، ارائه الزامات طراحی و عملکردی قطعات و سامانه های اپتیکی در نقشه های فنی مورد استفاده برای ساخت و بازرسی می باشداین استاندارد قوی را برای نمایش عملیات و لایه نشانی های به کار رفته برای سطوح اپتیکی برای اهداف کارکردی و یا محافظتی را مشخص می‌کند

 

 

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment