جولای 07 2019 0دیدگاه
اپتيك و فوتونيك- استاندارد ملی 13018-1

اپتيك و فوتونيك- تمام‌نگاري‌‌- قسمت 1:روش‌هاي اندازه‌گيري بازده پراش و مشخصه‌هاي اپتيكي مربوط به تمام‌نگار‌‌ها- استاندارد ملی 1-13018

استاندارد ملی 1-13018
سال تصویب: 1396
رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی
موضوع: اپتيك و فوتونيك- تمام‌نگاري‌‌- قسمت 1:روش‌هاي اندازه‌گيري بازده پراش و مشخصه‌هاي اپتيكي مربوط به تمام‌نگار‌‌ها

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعریف اصطلاحات مرتبط با مشخصه های اپتیکی مربوط به تمام نگارها ، تعیین روش اندازه گیری بازده پراش آنها، و روش های اندازه گیری انتخاب طول موجی و زاویه است. این روش های اندازه گیری برای هر نوع تمام نگار که یک الگوی پراش ساده را بدهد، کاربرد دارد. الگوی پراش ساده به این معنا است که موجب بازسازی شده به وضوح از سایر امواج پراشیده و غیر پراشیده قابل تفکیک باشد. به عبارت دیگر، تمام نگارهای دارای الگوهای پراش پیچیده، در دامنه کاربرد این استاندارد قرار نمی گیرند .در این استاندارد هیچگونه محدودیتی برای مواد مورد استفاده برای تشکیل تمام نگارها در نظر گرفته نشده است.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment