فوریه 04 2018 0دیدگاه

ایزو 10006 (استاندارد ایزو مدیریت پروژه)

 استاندارد ISO 10006 چیست؟

سازمان های پروژه محور تحت تاثیر ریسک های فراوانی از جمله ریسک های اقتصادی، قانونی، اجتماعی و غیره هستند تعهد آنها به اتمام یک پروژه در زمان معین با شرح خدمات مشخص و قیمت مصوب باعث شده که به یک سیستم مدیریت قوی احتیاج داشته باشند.
اهمیت راهبردی اجرای پروژه‌ها و حجم بالای سرمایه‌گذاری لازم به تناسب وسعت و اهمیت آنها، سبب شده است تا پروژه‌ها از اهمیت ویژه‌ای نزد سازمانها و شرکت ها برخوردار باشند. ازاین‌ رو مدیریت پروژه‌ها، ظرافتهای خاصی در بهینه‌سازی و موازنه عواملی همچون محدوده، زمان، هزینه و سایر منابع لازم به گونه ای که کیفیت فعالیتها به نحو مناسب برآورده شوند را دارا می باشند. توسعه کیفیت در پروژه‌ها با اثرات مستقیم و غیرمستقیم خود، موجب رشد و بالندگی سازمانها و نیز بهره مندی و رضایت مشتری و سایر طرفهای ذینفع پروژه می شود.
مدیریت پروژه، به صورت یک رهیافت نظام مند برای میل به اهداف پروژه در سراسر درازای حیات پروژه تعریف می شود.

طراحی و پیاده‌سازی سامانه مدیریت پروژه بر اساس یک استاندارد و داشتن گواهینامه یک سیستم مدیریت پروژه مانند ISO 10006 به کارفرما این اطمینان را می دهد که پیمانکار و یا مشاور وی دارای یک سامانه منسجم مدیریتی برای رســیدن به اهداف پروژه می‌باشــد و در شرکت و یا موسسه ای که استاندارد های مدیریت پروژه مانند (Project Management Body Of Knowledge) یا به اختصار PMBOK ، ISO 21500 و یا ISO 10006 در آن پیاده‌سازی‌ شده و گواهینامه آنها اخذ شده، ضمن سازماندهی بهتر امور و فرآیندها، باعث افزایش کارآیی و اثربخشی فعالیت‌ها نیز می‌گردد.

سامانه مدیریت پروژه بنا به تعریف ارائه شده دراستاندارد ISO 10006 عبارت است از : طرحریزی ، سازماندهی ، پایش، کنترل و گزارش دهی رویه تمامی جوانب یک پروژه و ایجاد انگیزه برای تمامی افراد درگیر درآن در جهت دستیابی به اهداف پروژه، برای مدیریت پروژه روش ها و طرح های بسیاری وجود دارد که بسته به نوع پروژه و شرایط ویژه آن اتخاذ می گردد، نحوه مدیریت پروژه تاثیر مستقیمی بر رسیدن به اهداف آن دارد .
از دیدگاه استاندارد ISO 10006 به‌طور مشخص دو جنبه برای به کارگیری مدیریت کیفیت در پروژه‌ها وجود دارد. یک جنبه مربوط به فرایندهای مدیریت پروژه و دیگری مربوطه به فرایندهای مرتبط با محصول پروژه می‌باشد.

 

تاریخچه ISO 10006:

اولین بار در سال ۱۹۹۷ منتشر شده و نسخه بعدی در سال ۲۰۰۳ منتشر و عرضه شده است. این استاندارد توسط بسیاری از شرکتها مورد توجه قرار گرفته است و شرکتها و سازمانها با اخذ گواهینامه ISO 10006 میتوانند از امتیازات ویژه ای در هنگام شرکت در مناقصات و ارزیابیهای فنی برخوردار شوند.

پیاده سازی استاندارد ISO 10006 در کنار استانداردهای پایه نظیر ایزو ۹۰۰۱ و سیستم مدیریت یکپارچه IMS ، یا در کنار استانداردهای سری مشتری مداری نظیر ایزو ۱۰۰۰۲ و ایزو ۱۰۰۰۴ به رشد و تعالی سازمان به صورت چشمگیری کمک خواهد کرد.

 

دامنه کاربرد استاندارد ISO 10006:

استاندارد ISO 10006 راهنمایی جامع در خصوص کاربرد مدیریت کیفیت در پروژه ها ارائه می کند؛ این استاندارد برای پروژه هایی با پیچیدگی مختلف، کوچک یا بزرگ، کوتاه مدت یا بلندمدت، در محیط های مختلف و صرفنظر از نوع محصول یا فرآیندی که دخیل بوده است، کاربرد دارد.

 ISO 10006 راهنمای مدیریت پروژه نیست، بلکه راهنمایی برای کیفیت در فرآیندهای مدیریت پروژه ارائه نموده است.

 

مزایای به‌کارگیری استاندارد مدیریت کیفیت بر اساس ایزو 10006 و اخذ گواهینامه مدیریت پروژه:

1- درک نیازهای تصریحی و تلویحی کارفرما و برآوردن آنها
2-  مدیریت و استفاده بهینه از منابع و مدیریت بهتر هزینه پروژه
3- کنترل ریسک‌های پروژه
4- سازمان دهی موفق و بهبود ارتباطات درون و برون سازمانی
5- مدیریت زمان و کاهش تاخیرات پروژه
6- داشتن نگرش سیستماتیک به مدیریت پروژه و استاندارد سازی امور
7- کنترل و مدیریت سوابق، مدارک و اطلاعات
8- یکپارچگی در پروژه و فرآیند های آن
9- پیشگیری از اعمال سلیقه شخصی در مدیریت و یکنواختی روش
10- مدیریت بهتر تدارکات و خریدها و امور مرتبط با تامین کنندگان پروژه
11- ایجاد نگرش مثبت به سیستم و نحوه مدیریت شرکت
12- رسیدن به کیفیت تعیین‌ شده در پروژه.
13- ایجاد زبان مشترک میان کارکنان در کلیه پروژ‌ه‌ها
14-  ایجاد بستری برای بهبود مداوم فعالیتها

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment