فوریه 27 2018 0دیدگاه

ایزو TS 29001 (استاندارد صنایع نفت و گاز)

استاندراد ISO/TS 29001 چیست؟

استاندارد ISO /TS 29001:2010 سیستم مدیریت کیفیت درصنایع نفت، گاز و پتروشیمی است. استاندارد ISO/TS 29001:2010 جهت طراحی، توسعه و تولید و کنترل خدمات ومحصولات درصنایع نفت، گاز و پتروشیمی کاربرد دارد.

متن فارسی و ترجمه استاندارد ISO/TS 29001:2010 سازگاری و هماهنگی بسیاری با الزامات ایزو 9001 دارد. استاندارد ISO/TS 29001:2010 مورد استفاده پیمانکاران EPC، تامین کنندگان و پیمانکاران شاغل درصنایع نفت، گازو پتروشیمی می باشد.

پیاده سازی استاندارد ISO/TS 29001:2010 و داشتن گواهینامه ISO /TS 29001:2010 امتیازی برای شرکت درمناقصات و قرادادهای کاری صنایع نفت و گاز و پتروشیمی محسوب می شود.

چراکه داشتن استاندارد ISO/TS 29001 نشان دهنده تعهد سازمان ها به بهبود راه های مدیریت ریسک ها، ساده کردن عملیات جهت بهبود کیفیت و کاهش ضایعات و ارتباطات بهتر و ارزیابی منظم، بهبود مستمر و… را بدنبال دارد.

صنایع نفت و گاز و پتروشیمی بدلیل ماهیتشان یکی ازپر ریسکترین و پرخطرترین صنایع بشمار میروند. یک سهل انگاری کوچک درصنایع نفت و گاز و پتروشیمی ممکن است منجربه صدمات و لطمات جبران ناپذیری برای محیط زیست و افراد شود، به همین دلیل درصنایع نفت و گاز انتخاب پیمانکاران، ارزیابی عملکرد پیمانکاران وتامین قطعات و تجهیزات ازتامین کنندگان حائز اهمیت فراوان می باشد.

مطمئن ترین راه برای اطمینان ازعملکرد مناسب پیمانکاران و تامین کنندگان داشتن گواهینامه ISO /TS 29001:2010 است.

 

تاریخچه استاندارد ISO/TS 29001:2010:

کميته فني ISO/TC 67 که وظيفه تدوين استاندارد هاي مواد، تجهيزات و تاسيسات فرا ساحل صنايع نفت، پتروشيمي و گاز طبيعي را به عهده دارد و تا سال 2010  بيش از 166 استاندارد مختلف را تدوين نموده و کشور ايران نيز از اعضاي اصلي آن مي باشد، با توجه به اهميت اين صنايع و نياز مبرم به استاندارد هاي مديريت کيفيت اقدام به تدوين يک مشخصه فني Technical Specification بر اساس الزاماتISO 9001:2000 نمود و اين استاندارد با کد ISO/TS 29001 به نام صنايع نفت، پتروشيمي و گاز طبيعي، سيستم مديريت کيفيت، الزامات سازمان هاي تامين کننده محصول و خدمت تدوين شد .

ISO/TS 29001  در سال 2003 براي اولين بار منتشر در سال 2007 دومين ويرايش و در سال 2010 سومين و آخرين ويرايش آن توسط ISO  منتشر شد.

استاندارد ISO 29001  دقيقا از ساختار استاندارد ISO 9001 استفاده کرده و الزامات خاص اين صنايع به انتهاي هر بند استاندارد به نحو کاملا مشخصي اضافه شده است.

 

الزامات ويژه استاندارد ISO 29001   که به استاندارد ISO 9001 اضافه شده است :

1- در بخش تعاريف تعدادي تعريف ويژه صنايع نفت ، گاز و پتروشيمي اضافه شده

2- الزام به داشتن ويژگي کنترلي Control Feature به معني داشتن يک روش مدون براي انجام فرآيندها و يا فعاليت ها

3- الزام به ايجاد ليست مرجع مدارک

4- الزام به اينکه مدارک توسط بخش تهيه کننده اوليه بازنگري شده

5- تعيين حداقل زمان نگهداري سوابق

6- تکميل کردن ورودي هاي بازنگري مديريت

7- الزامات اضافي جهت آموزش شبيه آنچه در صنعت خودرو نياز است مانند وجود يک فرآيند براي اندازه گيري آگاهي پرسنل از مفهوم و اهميت فعاليت شان

8- الزام به مرتب بودن محيط کار و 5S

9- مشخص کرن دقيق بند هايي که قابل استثنا کردن است

10- الزام به مستند سازي کامل طراحي و روش ها ، محاسبات و …

11- شفاف سازي بازنگري و تصديق وصحه گذاري طراحي

12- لزوم مشخص بودن معيار انتخاب تامين کننده

13- لزوم اعمال کنترل بر فرآيندهاي ويژه اي که توسط تامين کننده انجام مي شود.

14- شفاف سازي و الزامات بيشتر در ارتباط با داده هاي خريد

15- الزام به مستندکردن روش هاي توليد و فرآيند کنترل آن

16- الزام به شناسايي و رد يابي در کل مراحل توليد نصب و ارائه خدمت

17- الزام به مستند کردن روش نگهداري محصول و داشتن بازديد دوره اي و اعمال FIFO

18- اعمال کنترل دقيقتر و بيشتر بر روي تجهيزات پايش و اندازه گيري و نحوه نگهداري و استفاده از آنها

19- شفاف سازي بحث مميزي داخلي

20- الزام به نگهداري سوابق مربوط به تغييرات در فرآيندهاي سازمان

21- الزام به مستقل بودن کنترل کنندگان محصول نهايي از پرسنل توليد

22- الزامات اضافي در ارتباط با محصول نامنطبق و لزوم تحت کنترل بودن مجوز هاي ارفاقي و تجزيه تحليل محصول نامنطبق

23- تاکيد بيشتر بر استفاده از فنون آماري

24- الزامات تکميلي و شفاف سازي در ارتباط با بهبود مستمر و اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه

 
دامنه کاربرد استاندارد ISO TS/ 29001:

1- شرکت هاي عمراني که امور ساخت زيرساخت هاي صنعت نفت را به عهده دارند.

2- شرکت هاي توليد کننده قطعات و تجهيزات وزارت نفت

3- شرکت هاي نصب کننده تجهيزات صنايع نفت، گاز طبيعي و پتروشيمي

4- شرکت هاي طراح همکار وزارت نفت مانند شرکت هاي خدمات مهندسي، شرکت هاي نقشه برداري، شرکت هاي اکتشاف نفت، گاز طبيعي و پتروشيمي

5- شرکت هاي تامين کننده تجهيزات مختلف وزارت نفت، مانند تجهيزات حفاظتي ، تجهيزات فني ، تجهيزات اکتشافي، تجهيزات ايمني

6- شرکت های شیمیایی

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment