نوامبر 12 2019 0دیدگاه
برچسب ها و اظهاریه های محیط زیستی- استاندارد ملی 13244

برچسب ها و اظهاریه های محیط زیستی- برچسب گذاری محیط زیستی نوع اول- اصول و روش های اجرایی- استاندارد 13244

استاندارد ملی 13244
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد محیط زیست

موضوع:برچسبها و اظهاریه های محیط زیستی- برچسب گذاری محیط زیستی نوع اول- اصول و روشهای اجرایی

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین اصول و روشهای اجرایی برای توسعه برنامه‌های برچسب‌گذاری محیط زیستی نوع اول است که شامل انتخاب رده های محصول، معیارهای محیط زیستی محصول و مشخصه های کارکردی آن، و ارزیابی و اثبات انطباق آن می‌شود. همچنین در این استاندارد روشهای اجرایی ارائه تاییدیه برای اعطای برچسب تعیین می شود.

 

 مراجع الزامی

 در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می شوند. در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه ها و تجدید نظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام آور نیست.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment