آوریل 20 2019 0دیدگاه

بسته بندی -بسته های کامل پر شده جهت حمل و نقل- آزمون غلتاندن- استاندارد ملی 1400

استاندارد ملی 1400
سال تصویب:1396
رشته: کمیته ملی استاندارد بسته بندی
موضوع: بسته بندی -بسته های کامل پر شده جهت حمل و نقل- آزمون غلتاندن

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش آزمون های غلتاندن بسته کامل پر شده برای حمل و نقل میباشد. این آزمون را می توان به تنهایی به عنوان یک آزمون برای بررسی اثرات ناشی از غلتاندن انجام داد یا به عنوان قسمتی از مجموعه آزمون های طراحی شده برای اندازه گیری مقاومت یک بسته در سامانه توزیعی که همراه با خطر ناشی از غلتاندن از ، باشد.

یادآوری- آزمون واژگونی برای بسته‌هایی مناسب است که در مقایسه با ابعاد کف، بلند باشند یا ارتفاع آنها در مقایسه با ابعاد کف کم باشد اما بتوانند در انبار یا هنگام حمل و نقل به یک پهلو تکیه داده شوند. آزمون واژگونی برای بسته‌های توصیه می شود که در آنها نسبت به بلندترین پهلو به کوتاهترین پهلو تقریبا 3به 1 یا بیشتر است.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment