آگوست 10 2019 0دیدگاه
بسته بندی فلزی مواد غذایی- استاندارد ملی A1-2455

بسته بندی – پوشش های آلی مورد مصرف در بسته بندی فلزی مواد غذایی و آشامیدنی – ویژگی ها-اصلاحیه شماره (1)- استاندارد ملی A1-2455

استاندارد ملی A1- 2455
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد بسته بندی
موضوع:بسته ­بندی – پوشش­های آلی مورد مصرف در بسته­ بندی فلزی مواد غذایی و آشامیدنی – ویژگی­ها-اصلاحیه شماره (1)

 

هدف:

هدف از تدوین این اصلاحیه، اعمال اصلاحات به شرح زیر در متن استاندارد ملی ایران شماره ۲۴۵۵ سال ۱۳۹۳ می باشد:

 یاد آوری به شرح زیر به زیر بند 5-2-4-2 اضافه میشود:

 یادآوری یک- با توجه به اینکه انجام آزمون مهاجرت کل ، بر روی فیلم خشک امکان پذیر است ، لذا قبل از انجام این آزمون، پوشش آلی خام باید بر روی ورق فلزی اعمال شود.

 درزیر بند 5-3-5-2 مقاومت پوشش های داخلی در برابر مواد غذایی یا محلول های معادل سازی شده آن ، «برای بررسی مقاومت و پایداری پوشش های داخلی بسته بندی فلزی ، این پوشش ها باید مقاومت لازم در شرایط محلولهای معادل سازی شده (مطابق با بند 6-21استاندارد ۲۵۰۹) یا شرایط کاربردی مواد غذایی مطابق با بند6-22-3 در استاندارد ۲۵۰۹) را داشته باشند به گونه‌ای که پس از انجام آزمون‌های مربوطه، شرایط ذیل محقق باشد»، جایگزین برای «بررسی مقاومت و پایداری های پوشش های داخلی بسته بندی فلزی این پوشش ها باید مقاومت لازم را در شرایط محلولهای معادل سازی شده یا شرایط کاربردی مواد غذایی مطابق با زیربند6-22-3 در استاندارد ۲۵۰۹ ، داشته باشند به گونه ای که پس از انجام آزمون‌های مربوطه شرایط ذیل محقق باشد» می شود.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment