آگوست 06 2019 0دیدگاه
بسته بندی - کاغذ و مقوا - استاندارد ملی 21926

بسته بندی – کاغذ و مقوا برای مصارف در تماس با مواد غذایی شرایط نگهداری مهاجرت از کاغذ ومقوا با استفاده از پلی فنیلن اکسید اصلاح شده (mppo) به عنوان شبیه ساز- استاندارد ملی 21926

استاندارد ملی 21926
سال تصویب: 1396
رشته: کمیته ملی استاندارد بسته بندی
موضوع:بسته بندی -کاغذ و مقوا برای مصارف در تماس با مواد غذایی شرایط نگهداری مهاجرت از کاغذ ومقوا با استفاده از پلی فنیلن اکسید اصلاح شده (mppo) به عنوان شبیه ساز

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای ارزیابی انتقال یا مهاجرتی ویژه مواد فرار و نیمه فرار از کاغذ و مقوا می باشند. این استاندارد برای کاغذ و مقوا در تماس با مواد غذایی خشک و غیر چرب و همچنین کاغذ و مقوایی که جهت پخت مصرف می‌شود، کاربرد دارد. همچنین پلی فنیلن اکسید اصلاح شده(MPPO) به عنوان شبیه ساز جایگزین برای تماس با مواد چرب به کار می‌رود.

 یادآوری- می تواند به عنوان شبیه ساز جانشین برای روغن زیتون، در نظر گرفته شود.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment