نوامبر 23 2019 0دیدگاه
تجزیه گاز - استاندارد ملی 15948

تجزیه گاز – روش‌های مقایسه ای تعیین ترکیب مخلوط گازها براساس کالیبراسیون یک یا دو نقطه ای- استاندارد ملی 15948

استاندارد ملی 15948
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی

موضوع:تجزیه گاز – روش‌های مقایسه ­ای تعیین ترکیب مخلوط گازها براساس کالیبراسیون یک یا دو نقطه­ ای

 

مقدمه ‌

روش های مقایسه‌ای در ISO 6143 بر اساس کالیبراسیون چند نقطه ای ای توضیح داده شده است. که برای همه برنامه های کاربردی در آنالیز گازها جهت تعیین اجزا مخلوط گازی کالیبراسیونی از نظر تئوری مناسب و مورد استفاده می باشد. در اکثر موارد روش های کالیبراسیون ساده تر مورد استفاده قرار می گیرند. این روش ها معمولاً نیازمند تعداد کمتری از مخلوط های گاز کالیبراسیون می‌باشد. وسایل کالیبراسیون یک یا دو نقطه ای در صنعت گاز و موسسات ملی اوزان مقیاس به طور وسیع مورد استفاده قرار می‌گیرند. آنها اغلب این فعالیت ها و هزینه ها از یکسو و صحت آنها از سوی دیگر سازگاری نسبتاً خوبی برقرار می کنند، این روشهای ساده تر (یک نقطه ای یا دو نقطه ای نسبت به چند نقطه ای) به تایید شرایط مورد استفاده که صحه گذاری شده باشد نیاز دارد.

هدف از این استاندارد ملی توضیح روش های اندازه گیری و روشهای ارزیابی داده و بر اساس کالیبراسیون یک یا دونقطه می باشد، شرایط اجرا و محدودیت های این روش ها، از روش های تجزیه مورد نیاز، به وضوح تعیین و به دست آمده‌اند.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment