ژوئن 05 2019 0دیدگاه
کریکت - استاندارد ملی 15616

تجهیزات محافظ برای بازیکنان کریکت- استاندارد ملی 15616

استاندارد ملی 15616
سال تصویب:1397
رشته:کمیته ملی استاندارد ورزش و تجهیزات ورزشی
موضوع: تجهیزات محافظ برای بازیکنان کریکت- قسمت 1: الزامات عمومی

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه تعاریف، الزامات عمومی و روش های آزمون مربوط به تجهیزات فردی مورد استفاده برای بازیکنان کریکت است. همچنین الزامات مربوط به نشانه گذاری و اطلاعاتی که باید همراه با تجهیزات ارائه شوند، نیز تحت پوشش قرار میگیرند.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment