ژوئن 05 2019 0دیدگاه
کریکت - استاندارد ملی 15616-3

تجهیزات محافظ برای بازیکنان کریکت- قسمت 3: محافظ های پا برای فرد ضربه زننده، نگهدارنده میله چوبی و دونده ها، محافظ های ران، بازو و سینه برای فرد- استاندارد ملی 3-15616

استاندارد ملی 3-15616
سال تصویب:1397
رشته:کمیته ملی استاندارد ورزش و تجهیزات ورزشی
موضوع: تجهیزات محافظ برای بازیکنان کریکت- قسمت 3: محافظ­ های پا برای فرد ضربه زننده، نگهدارنده میله چوبی و دونده ­ها، محافظ ­های ران، بازو و سینه برای فرد 

 

هدف دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات و روش های آزمون مربوط به محافظ های پا برای افراد ضربه زننده، نگهدارنده های میله های چوبی و توپ گیرها و محافظ های ساعد و آرنج، محافظ های ران و محافظ های قفسه سینه برای افراد ضربه زننده در ورزش کریکت است.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment