سپتامبر 20 2019 0دیدگاه
تعیین توزیع اندازه ذرات- استاندارد ملی 10105-4

تعیین توزیع اندازه ذرات- روش های برهم کنش نوری ذرات منفرد- قسمت 4: شمارشگر ذرات هوابرد با پراکندگی نوری برای فضاهای تمیز- استاندارد ملی 4-10105

استاندارد ملی 4-10105
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
موضوع:تعیین توزیع اندازه ذرات- روش­های برهم­کنش نوری ذرات منفرد- قسمت 4: شمارشگر ذرات هوابرد با پراکندگی نوری برای فضاهای تمیز

 

مقدمه

این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره 1015 است.

قسمت دیگر این استاندارد به شرح زیر است:

 قسمت 1: طیف سنج پراکندگی نور آیروسل

 قسمت ۲: شمارشگر ذره مایع با پراکندگی نوری

 قسمت ۳: شمارشگر ذره مایع با خاموشی نوری

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد ، تعیین روش کالیبراسیون و تصدیق برای شمارشگر ذرات هوابرد با پراکندگی نوری(LSAPC) است که برای اندازه گیری توزیع اندازه و تراکم تعداد ذره از ذرات معلق در هوا استفاده می شود روش پراکندگی نوری شرح داده شده در این استاندارد، بر مبنای اندازه گیری های ذره منفرد می‌باشد.

دستگاه هایی که با این استاندارد انطباق دارند، برای طبقه بندی تمیزی هوا در اتاقهلی تمیز ومحیط های کنترل شده وابسته، مطابق با استانداردهای ISO14644-1 و ISO14644-2 و همچنین اندازه گیری تعداد و توزیع اندازه ذرات در محیط های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. این استاندارد برای موارد زیر کاربرد دارد:

– خطای تنظیم اندازه

-کارایی شمارش

-تفکیک پذیری اندازه

– شمارش نادرست

– بیشینه تراکم تعداد ذره

– خطای نرخ جریان نمونه برداری

– خطای زمان نمونه برداری

–  نرخ پاسخ

بازه کالیبراسیون

گزارش نتایج از آزمون و کالیبراسیون

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment