اکتبر 16 2019 0دیدگاه
تقویت کننده‌های نوری - استاندارد ملی 11624-1-1

تقویت کننده‌های نوری- روش‌های آزمون- قسمت 1-1: پارامترهای توان و بهره – روش تحلیلگر طیف نوری- استاندارد ملی 1-1-11624

استاندارد ملی 1-1-11624
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات

موضوع: تقویت کننده‌های نوری-روش‌های آزمون- قسمت 1-1: پارامترهای توان و بهره –روش تحلیلگر طیف نوری

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین تقویت کننده های نوری تجاری قابل دسترس (OA) و ماژول های تقویت شده نوری می باشد. این استاندارد برای حالت های مختلف تقویت کننده نوری شامل تارهای پمپ شده نوری (تقویت کننده های تار نوری مبتنی بر تارهای خالص شده با یون کمیاب زمین یا بر اثر رامان) تقویت کننده نوری نیمه رسانا (SOA) و تقویت کننده های موج بر نوری مسطح (POWA) به کار برده می شود. همچنین هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات یکسانه (یکنواخت) برای اندازه گیری های صحیح و قابل اعتماد، با استفاده از روش آزمون تحلیلگر طیف نوری می باشد که مربوط به پارامترهای OA  اشاره شده زیر بوده و در استاندارد ملی1-18305 تعریف شده است:

 الف- توان نامی نشانک خروجی

 ب –بهره

پ- بهره با وابسته به قطبش

ت -بیشینه توان نشانک خروجی

ث – بیشینه توان خروجی کلی

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment