اکتبر 16 2019 0دیدگاه
تقویت¬ کننده¬ های نوری - استاندارد ملی 11624-3-1

تقویت کننده های نوری -روش های آزمون-قسمت3-1: پارامترهای عدد نوفه- روش تحلیلگر طیف نوری- استاندارد ملی 1-3-11624

استاندارد ملی 1-3-11624
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات

موضوع: تقویت­ کننده­ های نوری -روش­های آزمون-قسمت3-1: پارامترهای عدد نوفه- روش تحلیلگر طیف نوری

 

مقدمه

این قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره11624 موضوع تقویت کننده های نوری اقتصادی دارد. فناوری تقویت کننده های نوری هنوز به سرعت در حال تحول هستند، از این رو اصلاحات و ویرایش های جدید این استاندارد می تواند مورد انتظار باشد.

 به طور کلی، کوته نوشت های معرفی شده در این استاندارد، اولین بار در متن توضیح داده شده است. با این حال، برای درک ساده تر از متن، یک فهرست از تمام کوته نوشت ها در بند ۳ آمده است.

 این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره11624 است. برخی از قسمت ها به شرح زیر می باشد:

استاندارد ملی ایران شماره 3-1-11624 سال ۱۳۹۴، تقویت کننده های نوری- روشهای آزمون- قسمت1-3 :پارامترهای بهره و توان- روش اندازه گیری توان نوری

استاندارد ملی ایران شماره 2-10-11624 سال ،۱۳۸۷ تقویت کننده های نوری- روشهای آزمون -قسمت 10-2پارامترهای چند کاناله- روش  پالس با استفاده از آنلایزر طیف نوری دارای روزنه

– استاندارد ملی ایران شماره 1-7-11624: سال ۱۳۸۹، تقویت کننده های نوری- روشهای آزمون- قسمت 7-1: تلفات جایگذاری خارج از باند- روش اندازه گیری توان نوری فیلتر شده

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد ، تعیین الزامات یکسان برای اندازه گیری های دقیق و قابل اطمینان با روش آزمون تحلیلگر طیف نوری(OSA) از پارامترهای تقویت کننده های نوری زیر است که در استاندارد IEC61291-1 تعریف شده است:

 الف) عدد نوفه سیگنال خود به خودی

 ب) سطح توان گسیل خود به خودی(ASE) تقویت یافته پیش سو

 روشهای توصیف شده در این استاندارد، فقط برای محرک تک کانال به کار می رود.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment