ژوئن 08 2019 0دیدگاه
نقشه‌هاي فني- استاندارد ملی 18206-4

تهيه ريزفيلم از نقشه‌هاي فني و ساير مدارك اداري ترسيمي ـ قسمت 4: تهيه ريزفيلم از نقشه‌ها با اندازه‌هاي طويلِ (بلندِ) ويژه و استثنايي- استاندارد ملی 4-18206

استاندارد ملی 4-18206
سال تصویب:1396
رشته: کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
موضوع: تهيه ريزفيلم از نقشه‌هاي فني و ساير مدارك اداري ترسيمي ـ قسمت 4: تهيه ريزفيلم از نقشه‌ها با اندازه‌هاي طويلِ (بلندِ) ويژه و استثنايي

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین اصول کلی برای تهیه ریز فیلم از نقشه ها با اندازه های طویل ویژه و استثنایی می باشد که در استاندارد ملی ایران شماره 17288 مشخص شده است. این استاندارد برای نقشه های ریز فیلم شده متوالی در کادرهای متعدد، نسبتهای کاهش و هم پوشانی کادر، کاربرد دارد.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment