سپتامبر 15 2019 0دیدگاه
جداسازی آلوده کننده های پلیمرها - استاندارد ملی 14330

جداسازی آلوده کننده های پلیمرها با استفاده از آزمون صافی اکسترودر-روش آزمون- استاندارد ملی 14330

استاندارد ملی 14330
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی صنایع پلیمر
موضوع: جداسازی آلوده­ کننده­ های پلیمرها با استفاده از آزمون صافی اکسترودر-روش آزمون

 

هشدار

در این استاندارد تمام موارد ایمنی و بهداشتی نوشته نشده است .در صورت وجود چنین مواردی، مسئولیت برقراری شرایط ایمنی و سلامتی مناسب و اجرای آن به عهده کار بر این استاندارد است .

 هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین وسایلی برای جداسازی ذره های ذوب نشده، ژل ها و آلوده کننده های موجود در نمونه پلیمر است. این روش به منظور جدا کردن ژل ها و مواد ناسازگاری به کار می رود که باعث ایجاد نقص هایی در محصول نهایی اکستروژن می‌شوند. اکثر ژل ها در اثر فشار شکسته می شود یا تغییر شکل می دهند و از میان توری سیمی عبور می‌کنند. در حالی که ژل های با وزن مولکولی بیشتر نه شکسته می‌شوند و نه تغییر شکل می‌دهند.

 در صورت نیاز، مواد باقیمانده روی صافی توری سیمی می تواند به وسیله دستگاه های طیف سنجی یا سایر روش های تغذیه ای تعیین شوند.

  یادآوری- با اینکه این استاندارد یک روش کمی ارائه نمی‌کند، ولی دستور کار ارائه شده در آن بسته به صلاحدید کاربر می تواند برای ایجاد نتایج کمی به کار رود. در این حالت، کاربر مسئولیت تکرار پذیری نتایج کمی را به عهده دارد. محدودیت شناسایی به اندازه مش توری صافی بستگی دارد، ولی این استاندارد عموماً قابلیت کاربرد برای جداسازی آلاینده هایی با غلظت های  بیش از 1/0% را دارد.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment