اکتبر 26 2019 0دیدگاه
حاکمیت فناوری اطلاعات - استاندارد ملی 15715

حاکمیت فناوری اطلاعات- راهنما برای استانداردهای مبتنی بر اصول در حاکمیت فناوری اطلاعات- استاندارد ملی 15715

استاندارد ملی 15715
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات

موضوع: حاکمیت فناوری اطلاعات -راهنما برای استانداردهای مبتنی بر اصول در حاکمیت فناوری اطلاعات

 

مقدمه

این استاندارد برای ارائه راهنمایی در خصوص اطلاعات مورد نیاز برای پشتیبانی از استانداردهای مبتنی بر اصول در حوزه حاکمیت و مدیریت فناوری اطلاعات تدوین شده است. رویکردهای مبتنی بر اصول برای استاندارد سازی با هدف ارائه راهنمای غیرتجویزی به وجود می‌آیند که بتوان از آنها در همه سازمان ها شامل شرکت‌های دولتی و خصوصی، نهادهای دولتی و سازمانهای غیر انتفاعی در همه اندازه ها، از کوچکترین تا بزرگترین اندازه و بدون در نظر گرفتن میزان استفاده آن ها از فناوری اطلاعات استفاده کرد. مزیت استاندارد مبتنی بر اصول این است که می توان تمامی نتایج به کارگیری اصول را بدون استفاده از روشگان، ساختارها، فرآیندها و فنون شناسایی کرد.

 تجربه نشان داده است، استفاده از استانداردهای مبتنی بر اصول در حوزه حاکمیت فناوری اطلاعات نیازمند برقراری ایجاد اصول پیشنهادی و نتایج مورد انتظار از به کارگیری اصول توصیه شده به عنوان پایه ای برای توافق و اجماع است. این توافق به یک عبارت شفاف از منطق برای اصول، رفتارهای حاکمیت مورد انتظار مرتبط با اصول و همراه نتایج مورد انتظار از پذیرش آنها نیاز دارد.

 برای استانداردهای آینده و تجدید نظرهای استانداردهای جاری، شرکت های مناسبی از شرح اصول را انتخاب و آنها را به روشی پایدار اعمال می‌کنیم، مطلوب است که یک مشخصه مشترک از همه شکلهای شرح اصول را تدوین می‌کنیم. این استاندارد راهنماهایی برای توصیه نامه های عمومی از استانداردهای حاکمیت مبتنی بر اصول و شرح اصول در مورد قالب، محتوا و سطح نسخه آنها را ارائه می‌کند.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment