آوریل 14 2019 0دیدگاه

خدمت یادگیری خارج از نظام رسمی آموزشی- استاندارد ملی 15592

استاندارد ملی 15592
سال تصویب:1397
رشته:کمیته ملی استاندارد خدمات
موضوع: خدمت یادگیری خارج از نظام رسمی آموزشی– الزامات خدمات

 

مقدمه

 هدف از تدوین این استاندارد، ارائه چهارچوب عمومی مرجع برای خدمت یادگیری با کیفیت، خارج از نظام رسمی آموزشی از طریق تعیین عناصر مختلف و ارائه آن است.

ساختار این استاندارد نمایان گر توالی نمونه ای از تجربیات فراگیران و حامیان در خدمت یادگیری پیش نمون شامل تبلیغات و اطلاعات ارائه شده پیش از تقاضای خدمت، تجزیه و تحلیل نیازها ، طراحی ، ارزیابی و ارزشیابی است. اگرچه ، مسیری که خدمت یادگیری طراحی شده و عرضه شده ، بسته به بستر می تواند متفاوت باشد. ارائه دهنده خدمت یادگیری (LSP) می تواند یک سیستم مدیریت طراحی شده ای را برای حصول اطمینان از عرضه منسجم خدمت و انطباق با این سند ، پیاده‌سازی کند.

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد ، تعیین الزاماتی برای خدمت یادگیری خارج از نظام رسمی آموزشی از جمله یادگیری های مادام العمر (نظیر آموزش حرفه ای و آموزش سازمانی چه به صورت برون سپاری شده چه درون سازمانی) است. این خدمت شامل خدمت یادگیری ارائه شده از طریق LSP است که مخاطبان آن فراگیران و حامیان می باشند که خدمت را به نمایندگی از فراگیران تقاضا میکنند. از ویژگی های کلیدی این نوع خدمت، تعیین اهداف یادگیری و ارزشیابی خدمت و تعامل با فراگیران است. یادگیری می‌تواند حضوری ، تشکیل شده با کمک فناوری یا به صورت ترکیبی از هر دو باشد.

 هرگاه LSP بخشی از سازمانی  باشد که در کنار عرضه محصولات (کالاها یا خدمات) خدمت یادگیری را نیز عرضه می کند، این استاندارد فقط برای ارائه این خدمت یادگیری کاربرد دارد.

این استاندارد برای مدارس و دانشگاه ها و مراکز آموزشی دانشگاهی ارائه کننده خدمت یادگیری به عنوان بخشی از نظام رسمی آموزش کاربرد ندارد ، ولی می‌تواند به عنوان ابزاری برای خود ارزشیابی و بازخورد سودمند باشد.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment