دسامبر 22 2019 0دیدگاه
خشک کن های چرخشی تجاری- استاندارد ملی 15973

خشک کن های چرخشی تجاری- روش های اندازه گیری عملکرد- استاندارد ملی 15973

استاندارد ملی 15973
سال تصویب: 1398
رشته: کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک

موضوع:خشک کن های چرخشی تجاری- روشهای اندازه گیری عملکرد

 

پیشگفتار

 استاندارد خشک کن های چرخشی تجاری– روش های اندازه گیری عملکرد که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط بر مبنای پذیرش استانداردهای بین‌المللی / منطقه‌ای به عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره شده در مورد الف بنده ۷ ،استاندارد ملی ایران شماره ۵ تهیه و تدوین شده در یک هزار و دویست و بیست و چهارمین  اجلاسیه کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک مورخ 2/6/98 تصویب شد.

 اینک این استاندارد به استناد بند ۱ ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ ،به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.

 

 هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد تعیین عملکرد خشک کن های چرخشی تجاری از نوع خودکار و غیرخودکار، مجهز به یک تجهیز برقی را گرمایش از طریق بخار است. این استاندارد شامل خشک کن های چرخشی میشود که از گاز دارای مرجع مناسب در استانداردهای EN به عنوان منبع گرمایشی می کنند .

هدف تعیین و بیان ویژگی های اصلی عملکرد خشک کن های چرخشی تجاری مورد توجه کاربران است و روشهای استانداردی را برای اندازه گیری این ویژگی ها ارائه می دهد.

سرسره‌های آبی-قسمت 1: الزامات ایمنی و روش‌های آزمون

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment