آوریل 27 2019 0دیدگاه
گاز طبیعی فشرده(CNG)– استاندارد ملی 11497

خودروهای با سوخت گاز طبیعی فشرده(CNG)– استاندارد ملی 11497

استاندارد ملی 11497
سال تصویب:1397
رشته:کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
موضوع:خودرو­های با سوخت گاز طبیعی فشرده(CNG)– اصطلاح شناسی

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه اصطلاحات و تعاریف مربوط به خودروهای با سوخت گاز طبیعی فشرده(CNG) می باشد. این استاندارد در خصوص خودروهای گروهM وN که به سامانه سوخت رسانی CNG مجهز می باشند کاربرد دارد .

یادآوری-  در خصوص تعاریف خودروهای گروه M و N به استاندارد ملی ایران شماره ۶۹۲۴ مراجعه کنید.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment