آوریل 26 2019 0دیدگاه
رابط سوخت‌گیری گاز طبیعی فشرده (CNG)

خودروهای جاده ای – رابط سوخت‌گیری گاز طبیعی فشرده (CNG)- استاندارد ملی 10705

استاندارد ملی 10705
سال تصویب:1397
رشته:کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه
موضوع:خودروهای جاده­ای – رابط سوخت‌گیری گاز طبیعی فشرده (CNG)

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات مشخصات نازل ها و پر کن های سوخت گیری CNG مورد استفاده در خودروهای جاده با سوخت گاز طبیعی فشرده است که از مواد و قطعات نو و دسته اول ساخته شده‌اند. یک رابطه سوختگیری CNG می‌تواند شامل پرکن، درپوش محافظ آن (نصب شده بر روی خودرو )و نازل باشد. این استاندارد فقط برای وسایل زیر کاربرد دارد:

– وسایل طراحی شده برای کارکرد در فشار سرویس ۲۰ مگاپاسکال (۲۰۰ بار) و  ۲۵ مگاپاسکال(۲۵۰ بار)

-وسایل طراحی شده برای استفاده از CNG مطابق با استاندارد ISO15403-1و ISO15403-2 و وسایل دارای اجزاء کوپل متناظر استاندارد شده

-رابط هایی که از پر شدن خودروهای گازسوز توسط توزیع کننده ها با فشار سرویس بیش از مقدار در نظر گرفته شده برای خودرو جلوگیری می‌کنند. در حالی که با این رابط ها می‌توان مخزن خودرو را توسط توزیع کننده ها با فشار کمتر یا مساوی فشار سرویس سامانه سوختگیری خودرو پر نمود..

در این استاندارد ، فشار های سرویس 20 و 25 مگاپاسکال به ترتیب برای رابطه‌ای زیر در نظر گرفته شده اند:

– اندازه 1:B200 وB250

– اندازه 2: C200 و C250

یادآوری –در این استاندارد تمام ارجاعات مربوط به فشار که بر حسب مگاپاسکال و بار بیان می شود به عنوان فشار گیج (نسبی) در نظر گرفته می شوند (مگر آنکه به گونه ای دیگر معین شده باشد).

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment