اکتبر 04 2019 0دیدگاه
دُزسنجي در سامانه پرتوفرآوري گاما – استاندارد ملی ۱۵۴۱۴

دُزسنجي در سامانه پرتوفرآوري گاما -آيين كار- استاندارد ملی 15414

استاندارد ملی 15414
سال تصویب:1397
رشته:کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
موضوع:دُزسنجي در سامانه پرتوفرآوري گاما -آيين كار

 

پیشگفتار 

 استاندارد « دز سنجی در سامانه پرتو فرآوری گاما – آیین کار» که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط بر مبنای پذیرش استانداردهای بین المللی به عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره شده در مورد پ، بند ۷ ، استاندارد ملی ایران شماره ۵ تهیه و تدوین شده، در سیصد و پنجاه و نهمین اجلاس کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاس های مورخ ۳۰/3/ ۱۳۹۷ تصویب شد. اینک این استاندارد استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷1، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

 

دز سنجی در سامانه پرتو فرآوری – گاما آین کار

 هشدار-  در این استاندارد تمام موارد ایمنی و بهداشتی درج نشده است.در صورت مواجهه با چنین مواردی، مسئولیت برقراری شرایط بهداشت و ایمنی مناسب و اجرای آن و همچنین در نظر گرفتن محدودیت های قانونی، بر عهده کاربر این استاندارد است.

 

هدف و دامنه کاربرد

1-1 هدف از تدوین این استاندارد، تعیین برنامه ای به منظور احراز صلاحیت نصب برای پرتو دهنده و روش‌های اجرایی دز سنجی در هنگام احراز صلاحیت عملکرد، احراز صلاحیت کارایی و فرآوری روزمره است که برای حصول اطمینان از تیمار پرتودهی محصول در گستره دز جذبی از پیش تعیین شده، در سامانه هایی که محصولات را با پرتوهای یون ساز گاما فرآوری می‌کنند، به کار می­رود. همچنین در این استاندارد سایر روش های اجرایی مربوط به احراز صلاحیت عملکردی، احراز صلاحیت کارایی و فرآوری روزمره که می تواند بر دز جذبی در محصول اثر بگذارد، نیز ارائه شده است.

یادآوری ۱ – دز سنجی تنها یکی از مولفه‌های برنامه جامع تضمین کیفیت برای تبعیت از روش خوب تولید GMP مورد استفاده در کاربردهای پرتو فرآوری است.

 یادآوری ۲- در استانداردهای ISO/ASTM51818 و ISO/ASTM51649 روش های اجرایی دز سنجی برای سامانه‌های پرتو فرآوری باریکه الکترونی با انرژی پایین و بالا و در استاندارد ISO/ASTM51608  روش اجرایی برنامه برای سامانه های پرتوفرآوری با پرتو ایکس (تابش ترمزی) ارائه شده است .

1-2 برای سترون سازی پرتوی محصولات بهداشتی، به استاندارد ISO11137-1 مراجعه شود .استاندارد ISO11137-1 در حوزه های تحت پوشش،  نسبت به سایر استانداردها اولویت دارد.

1-3 این استاندارد یکی از مجموعه استانداردهایی است که توصیه هایی برای به کارگیری مناسب و استفاده از دزسنجی  در پرتو فرآوری را ارائه می دهد. مطالعه این استاندارد به همراه استاندارد ISO/ASTM52628 در نظر گرفته شده است.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment