نوامبر 26 2019 0دیدگاه
رنگ‌ها و جلاها - استاندارد ملی 15986

رنگ‌ها و جلاها- پوشرنگ پراکنه اکریلیک هنری– ویژگی‌ها- استاندارد ملی 15986

استاندارد ملی 15986
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی

موضوع: رنگ‌ها و جلاها- پوشرنگ پراکنه اکریلیک هنری– ویژگی‌ها

 

هشدار- در این استاندارد همه موارد ایمنی و بهداشتی نوشته نشده است. در سطح وجود چنین مواردی، مسئولیت برقراری شرایط ایمنی و سلامتی مناسب و اجرای آن به عهده کار بر این استاندارد است.

 

 هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی‌ها ، بسته بندی و نشانه گذاری پوشرنگ های امولسیونی اکریلیک مورد مصرف در آثار هنری است.

 این استاندارد برای موارد زیر کاربرد دارد:

 الف) پوشرنگ هایی که رنگدانه های به کار رفته در آن ها در جدول 1 فهرست شده اند.

ب) پوشرنگ هایی که رنگدانه های به کار رفته در آن ها در جدول 1 فهرست نشده‌اند ولی پس از آزمون مطابق استانداردASTM D4303 مشخص شود رنگدانه‌ به کار رفته در پوشرنگ دارای ثبات نوری رده I یا IIمی باشد.

پوشرنگ های هنری حاوی بیشتر از یک رنگدانه که تمام رنگدانه های تشکیل دهنده مخلوط، در فهرست رنگدانه‌های مناسب باشند و مخلوط نیز تمام الزامات این استاندارد را برآورده کند.

این استاندارد ملی شامل مواردی در خصوص رنگدانه‌ها، محمل ها و مواد افزودنی است و الزامات مربوط به شناسایی رنگدانه‌ها، ثبات نوری، رو آمدگی، قوام و زمان خشک شدن پوشرنگ ها را بیان می کند. به منظور شناسایی رده ثبات نوری سایر رنگدانه ها، روش آزمون در پیوست الف این استاندارد آورده شده است.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment