اکتبر 29 2019 0دیدگاه
رنگ ها و جلاها - استاندارد ملی 7876-3

رنگ ها و جلاها– تعیین مقاومت در برابر رطوبت- قسمت 3: رطوبت متراکم (قرارگرفتن در محفظه ای با مخزن آب گرم و حباب زن)- استاندارد ملی 3-7876

استاندارد ملی 3-7876
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی

موضوع: رنگ­ها و جلاها– تعیین مقاومت در برابر رطوبت- قسمت 3: رطوبت متراکم (قرارگرفتن در محفظه­ای با مخزن آب گرم و حباب­زن)

 

مقدمه

 در این استاندارد شرایط و روشهای ثابتی به منظور تثبیت شرایط قطعات آزمون از پیش آماده شده برای نقص هایی که ممکن است به هنگام روبرو شدن با اتمسفرهای محیطی مرطوب، از جمله اتمسفرهای مرطوب با تراکم- آب ثابت یا اتمسفرهای مربوط با تراکم- آب با تغییر تناوبی، ارزیابی شوند، ارائه می‌شود. این آزمون ها برای شناسایی رفتار قطعات آزمون در اتمسفرهای محیطی و مرطوب و برای تعیین هرگونه نقص در حفاظت از قطعات آزمون در برابر خوردگی، طراحی شده اند. آزمون پوشش‌ها در این اتمسفرها لزوماً داده هایی برای پیش بینی طول عمر را به دست نمی دهد.

 پس از تثبیت شرایط قطعات آزمون مطابق اسناد مورد توافق از جمله بخش های مناسب استاندارد ملی ایران شماره7877 یا با روش‌های مورد توافق طرفین ذینفع، ارزیابی می شود.

 این استاندارد یکی از قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران به شماره 7876 است، سایر قسمتهای این استاندارد به شرح ذیل می باشد:

 قسمت ۱ :رنگ ها و جلا ها -تعیین مقاومت در برابر رطوبت –رطوبت متراکم (مجاورت یک طرفه)

قسمت ۲ :رنگ ها و جلاها – تعیین مقاومت در برابر رطوبت- ثبت متراکم (قرار گرفتن در محفظه‌ای با مخزن آب گرم)

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment