اکتبر 28 2019 0دیدگاه
رنگ ها و جلاها- استاندارد ملی 7876-1

رنگ ها و جلاها– تعیین مقاومت در برابر رطوبت- قسمت 1: رطوبت متراکم (مجاورت یک طرفه)- استاندارد ملی 1-7876

استاندارد ملی 1-7876
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی

موضوع: رنگ­ها و جلاها– تعیین مقاومت در برابر رطوبت- قسمت 1: رطوبت متراکم (مجاورت یک­طرفه)

 

مقدمه

در این استاندارد، شرایط و روش های ثابتی به منظور تثبیت شرایط قطعات آزمون از پیش آماده شده برای نقص هایی که ممکن است به هنگام روبرو شدن با اتمسفرهای محیطی مرطوب، ازجمله اتمسفرهای مرطوب با تراکم- آب ثابت یا اتمسفر های مرطوب با تراکم- آب و تغییر تناوبی، ارزیابی شوند، ارائه می‌شود. این آزمون ها برای شناسایی رفتار قطعات آزمون در اتمسفرهای محیطی مرطوب و برای تعیین هرگونه نقص در حفاظت از قطعات آزمون در برابر خوردگی، طراحی شده اند. آزمون پوشش ها در این اتمسفرها لزوماً داده هایی برای پیش بینی طول عمر رابه دست نمی دهد.

پس از تثبیت شرایط، قطعات آزمون مطابق با اسناد مورد تعاون از جمله بخش های مناسب استاندارد ملی ایران شماره7877 یا با روش‌های مورد توافق طرفین ذینفع، ارزیابی می شود.

 این استاندارد یکی از قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران به شماره 7876 است، سایر قسمت های این استاندارد به شرح ذیل می باشد:

 قسمت ۲: رنگ ها و جلاها -تعیین مقاومت در برابر رطوبت -و رطوبت متراکم (قرار گرفتن در محفظه ای با مخزن آب گرم)

 قسمت ۳ :رنگ ها و جلاها -تعیین مقاومت در برابر رطوبت -متراکم ( قرار گرفتن در محفظه ای با مخزن آب گرم و حباب زن)

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment