سپتامبر 28 2019 0دیدگاه
شیشه فتوولتائیک (PV) - استاندارد ملی 15924-2

روش اندازه گیری شیشه فتوولتائیک (PV)- قسمت 2: اندازه گیری گذردهی و بازتاب- استاندارد ملی 2-15924

استاندارد ملی 2-15924
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی انرژی

موضوع: روش اندازه­گیری شیشه فتوولتائیک (PV)- قسمت 2: اندازه­ گیری گذردهی و بازتاب

 

مقدمه

این استاندارد از سایر استانداردهای مربوط به بررسی گذردهی و بازتاب شرح زیر متفاوت است:

– دامنه این استاندارد مرتبط با اندازه گیری میزان گذردهی و بازتاب شیشه هایPV است.

– محدوده طول موج آن به طور معمول بین 280nm  تا1250nm  است که در این باره سلولهای خورشیدی به این طیف واکنش نشان می دهند.

 – به منظور هماهنگی محاسبات گذردهی و بازتاب از شیشه‌های PV از تابش فوتونی به جای تابش نور خورشید استفاده شد.

– الزامات دستگاه مانند یکپارچه سازی نوع کره و ضخامت تعیین شده است.

این قسمت از استاندارد ملی الزامات را برای ارائه روش و راههای محاسبه برای اندازه گیری گذردهی و بازتاب شیشه های مورد استفاده در مدول های فتوولتاییک PV تعیین می کند .

 

 هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش های اندازه گیری گذردهی و بازتاب شیشه مورد استفاده در مدولهای فتوولتائیک(pv) می باشد و دستورالعمل هایی را در مورد چگونگی محاسبه گذردهی موثر نیمکروی و بازتاب این شیشه را ارائه می‌کند.

 این استاندارد برای شیشه های PV که در مدولهای PV استفاده می‌شوند شامل شیشه‌ای با طرح های خیلی واضح، شیشه ضد بازتاب(AR)، شیشه هایی با پوشش اکسید پلاستیکی شفاف(TCO) و سایر انواع شیشه PV که در مدولهایPV  استفاده می‌شود ، کاربرد دارد.

 این روش های آزمون برای ارائه داده های قابل تکرار، مناسب برای مقایسه نتایج بین آزمایشگاه ها یا در زمان های مختلف از طریق همان آزمایشگاه و برای مقایسه داده‌های به دست آمده در شیشه های مختلف طراحی شده است. این روش های آزمون برای شیشه هایی که دارای ویژگی های نوری بازتاب منظم و پراکنده هستند کاربرد دارد.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment