سپتامبر 28 2019 0دیدگاه
شیشه فتوولتائیک (PV) - استاندارد ملی 15924-1

روش اندازه گیری- شیشه فتوولتائیک (PV) – قسمت 1: اندازه گیری غبار کامل وتوزیع طیفی غبار- استاندارد ملی 1-15924

استاندارد ملی 1-15924
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی انرژی

موضوع: روش اندازه­گیری-شیشه فتوولتائیک (PV) -قسمت 1: اندازه­ گیری غبار کامل وتوزیع طیفی غبار

 

مقدمه

این استاندارد از سایر استانداردهای مربوط به بررسی گذردهی و بازتاب به شرح زیر متفاوت است:

– دامنه این استاندارد مرتبط به اندازه گیری میزان گذردهی و بازتاب شیشه‌های PV است.

 – محدوده طول موج آن به طور معمول بین 280nm تا 1250nm   است که در این بازه سلول های خورشیدی به این طیف واکنش نشان می‌دهند.

– به منظور هماهنگی محاسبات گذردهی و بازتاب از شیشه‌هایPV ، از تابش فوتونی به جای تابش نور خورشید استفاده شد.

– الزامات دستگاه مانند یکپارچه‌سازی نوع کره و ضخامت تعیین شده است.

 این قسمت از استاندارد ملی الزامات را برای ارائه روش و راههای محاسبه برای اندازه گیری گذردهی و بازتاب شیشه های مورد استفاده در مدول های فتوولتائیکPV  تعیین می کند.

 در حال حاضر، روش های مورد استفاده برای اندازه گیری گذردهی و بازتاب شیشه‌های PV توسط آزمایشگاه‌های مختلف و تولید کنندگان می تواند به گونه های متفاوتی باشد چرا که هیچ روش استانداردی برای انجام این امر وجود ندارد. در حالی که استانداردهای دیگری برای اندازه گیری گذردهی و بازتاب شیشه ها یا سایر مواد شفاف موجود می باشد. تابش طیف برای انجام محاسبات استفاده می شود ، و  محدوده طول موج طیف مرئی یا طیف خورشید که مربوط به کاربردهای مختلف شیشه‌ای تحت آزمون است را شامل می‌شود.

هدف این استاندارد

– تعیین روش ویژه‌ای برای اندازه گیری گذردهی و بازتاب شیشه هایPV، مخصوصا شیشه هایPV که دارای هر دو خصوصیات نوری انتشار منظم و پراکنده هستند. برای توسعه روش اندازه گیری گذردهی و بازتاب در سلول خورشیدی بازه پاسخ طیفی، که معمولاً بین 280nm تا 1250nm  است

– تعیین روشی برای محاسبه گذردهی و بازتاب با استفاده از طیف تابش فوتونی دربازه پاسخ طیفی سلول خورشیدی، که معمولاً بین  280nm تا 1250nm است.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment