سپتامبر 26 2019 0دیدگاه
مدول فتوولتاییک - استاندارد ملی 15789-1-4

روش های اندازه گیری مواد مورد استفاده در مدول های فتوولتائیک- قسمت 1-4: غشاهای محافظ- اندازه گیری عبور اپتیکی و محاسبه عبور فوتون هم وزن- خورشید، شاخص زردی و طول موج قطع UV- استاندارد ملی 4-1-15789

استاندارد ملی 4-1-15789
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی انرژی
موضوع: روش­های اندازه ­گیری مواد مورد استفاده در مدول­های فتوولتائیک- قسمت 1-4: غشاهای محافظ- اندازه­ گیری عبور اپتیکی و محاسبه عبور فوتون هم­ وزن-خورشید، شاخص زردی و طول­ موج قطع UV

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای اندازه گیری عبور اپتیکی ماده غشاءمحافظ مورد استفاده در مدول های فتوولتائیک (PV) است. اندازه گیری های استاندارد شده در این روش اجرایی، مقدار عبور مورد انتظار از غشاء محافظ به سلول PV را تعیین می‌کند. محاسبات بعدی عبور هم وزن- خورشید ، امکان مقایسه بین مواد مختلف را فراهم می‌کند. نتایج مواد بدون هوازدگی ممکن است در داده برگ های سازنده غشاء محافظ ، در توسعه فرآیند یا مواد سازنده ، در کنترل کیفیت ساخت (پذیرش مواد) مورد استفاده قرار گیرند و یا در تحلیل عملکرد مدول اعمال شوند.

این روش اندازه گیری همچنین می تواند برای پایش عملکرد ماده غشاء محافظ پس از هوازدگی، برای کمک به ارزیابی دوام آنها کاربرد داشته باشد. اندازه گیری های استاندارد شده ، برای بازبینی ناحیه داخلی مدول به عنوان مثال بدون اثرات انتشار اکسیژن دور لبه های سلول ها، در نظر گرفته می شوند. محاسبه بعدی شاخص زردی امکان تعیین دوام و ملاحظات مربوط به ظاهر را فراهم می سازد. تغییر مقدار عبور، شاخص زردی و طول موج قطع فرابنفش(UV) می تواند توسط سازندگان غشاء محافل یا مدول برای مقایسه دوام مواد مختلف به کار رود.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment