آگوست 16 2019 0دیدگاه
ساختارهای شکست کار برای مدیریت پروژه - استاندارد ملی 15717

ساختارهای شکست کار برای مدیریت پروژه و برنامه- استاندارد 15717

استاندارد ملی 15717
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت
موضوع: ساختارهای شکست کار برای مدیریت پروژه و برنامه

 

مقدمه

هدف از تهیه و تدوین این استاندارد، ارائه راهنمایی درباره ساختار شکست کار برای آن دسته از افرادی است که در زمینه مدیریت پروژه و برنامه کار می کنند و کسانی که در تکوین و استفاده از ساختار شکست کار، دخیلند. این استاندارد، دربرگیرنده رویه هایی برای تامین منافع در مورد طرح ریزی و کنترل پروژه یا برنامه بوده و راهنمایی درباره مفاهیم و اجزاء سازنده ساختار شکست کار، و روابط آن با ساختارهای دیگر ارائه می‌دهد.

این استاندارد مکمل استانداردهای ISO21504 و ISO21500 است .

مخاطبان هدف این استاندار به شرح زیر است، اما محدود به آنها نیست

 الف -مدیران و حامیان مالی پروژه‌های برنامه‌ها

ب – مدیران پروژه ها یا برنامه ها و رویه های ساختار شکست کار

پ – افراد دخیل در مدیریت دفاتر مدیریتی متشکل از کارکنان کنترل پروژه یا برنامه افراد دخیل در کارایی این دفاتر

ت- تدوین کنندگان استانداردهای ملی یا سازمانی

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه راهنمایی برای ساختارهای شکست کار برای سازمانهای عهده دار مدیریت پروژه یا برنامه است. این استاندارد برای تمامی سازمان‌ها صرف نظر از عمومی و خصوصی بودن، اندازه یا بخش و نیز تمامی پروژه ها یا برنامه ها از حیث پیچیدگی، اندازه یا مدت زمان، کاربرد دارد.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment