آگوست 16 2019 0دیدگاه
ساختارهای شکست کار برای مدیریت پروژه - استاندارد ملی 15717

ساختارهای شکست کار برای مدیریت پروژه و برنامه

استاندارد ملی 15676
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت
موضوع: امنیت جامعگی- راهنماهایی برای ایجاد ترتیبات مشارکتی

 

مقدمه

 دنیا به اجتماعی جهانی از جوامع وابسته به هم تحول پیدا کرده است. تغییر در روابط فنی و اقتصادی به وابستگی های حقوقی و فرامرزی به منظور (حصول به) عملکردها و ثروت های اجتماعی اصلی منجر شده است. امنیت و سلامت افراد، وابستگی روز افزونی به تداوم کارکردهای حیاتی سازمان ها، نشست های محلی ، ملل و اجتماع جهانی دارد. تاثیر رخدادها نیاز به برنامه های ارتقا یافته برای آمادگی، پاسخگویی و بهبود بخش را افزایش داده است.

 در داخل و ما بین سازمان‌های عمومی، خصوصی و غیر انتفاعی، نقش و مسئولیت های فراوانی وجود دارد. برخی نقش‌ها و مسئولیت ها عمدتاً مسئولیت خاص هر سازمان است در حالی که برخی دیگر را فقط چندین سازمان به منظور مدیریت بر ریسک می توانند به حد کفایت انجام دهند. لازم است سازمان ها در دنیای پیچیده و رو به تغییر مشارکت را مد نظر قرار دهند. مشارکت همگانی و تعاون و دیگران در یک فعالیت یا حوزه مورد علاقه، به منظور رسیدن به اهداف فردی و جمعی است.

 این استاندارد، اصول و فرآیند تدوین روابط میان سازمان‌ها را در ترتیبات مشارکتی فراهم میکند.

هدف و دامنه کاربرد

 هدف از تدوین این استاندارد ارائه راهنماهایی برای ایجاد ترتیبات مشارکتی بین سازمانها به منظور مدیریت بر روابط چندگانه در ارتباط با وقایع اثرگذار بر امنیت جامعگی است. این استاندارد، حاوی اصول و بیانگر فرایند طراحی، تدوین، اجرا و بازنگری ترتیبات مشارکتی است.

این استاندار برای تمامی سازمان‌ها، صرفه نظر از نوع، اندازه و ماهیت فعالیت، چه در داخل و چه میان بخش های عمومی، خصوصی و غیر انتفاعی کاربرد دارد.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment