ژوئن 12 2018 0دیدگاه

سازمان های معتبر گواهینامه کننده در ایران

نهادهاي گواهي كننده محصول و سيستم مديريت

متقاضيان تاييد صلاحيت در زمينه صدور گواهينامه ، در وهله اول بايد داراي موجوديت حقوقي رسمي ثبت شده بعنوان يك نهاد گواهي كننده با موضوع فعاليت مرتبط بوده، سپس ضمن استقرار استاندارد ISO/IEC17021 و تكميل فرآيند صدور گواهينامه سيستم هاي مديريت ازجمله استانداردهاي ISO 9001 ، ISO14001، ISO 22000 ، ISO 50001 و ISO 3834 ، نسبت به ارائه درخواست تاييد صلاحيت به اين مركز اقدام نمايند .
لازم به ذكر است در خصوص نهاد هاي گواهي كننده محصول، الزامات استاندارد ISO/IEC 17065 و ساير استانداردهاي مرتبط با محصول (مندرج در طرح محصول)، الزامي مي باشد .

 

 

نهادهاي گواهي كننده سيستم مديريت و محصول متقاضي تاييد صلاحيت لازم است قبل از ارسال تقاضاي خود، موارد ذيل را در بخش مدارک مطالعه نمايند.

 • NACI-G05راهنماي درخواست براي تاييد صلاحيت به شماره

 • ISO/IEC17011تكاليف و اهم مقررات مركز ملي تاييد صلاحيت ايران مطابق الزامات استاندارد

 • NACI-F158فرم جدول تعرفه هاي خدمات ارزيابي و تاييد صلاحيت مركز ملي تاييد صلاحيت ايران به شماره

 • NACI-F138فرم پرسشنامه تاييد صلاحيت به شماره

 • NACI-F168 و يا NACI-F143فرم چك ليست به شماره

 • خط مشي های مركز ملي تاييد صلاحيت ايران در ارتباط با نهادهای گواهی کننده

  نهادهاي گواهي كننده سيستم مديريت و محصول پس از مطالعه موارد فوق، در صورت تمايل براي درخواست تاييد صلاحيت، جهت اثبات فعاليت و همچنين استقلال، بيطرفي و عدم تعارض منافع فقط بعنوان يك نهادگواهي كننده براساس موجوديت حقوقي خود، نسبت به تكميل و ارسال فرم هاي زير به همراه پيوست هاي مربوطه، براي اين مركز اقدام نمايند:

 

فرم پرسشنامه تاييد صلاحيت تكميل شده به همراه كليه مدارك و مستندات مورد اشاره در فرم مذكور شامل:

 • يك نسخه از اساسنامه وآگهي رسمي ثبت و آخرين تغييرات
 • يك نسخه از نظامنامه
 • فرم چك ليست تكميل شده
 • چارت سازماني
 • هرگونه مدارك و مستندات كه نشانگر انجام كامل فرآيند ارزيابي انطباق و صدور گواهينامه بر اساس استاندارد تائيد صلاحيت مرتبط توسط متقاضي
 • ليست كامل مدارك و مستندات
 • ليست مميزين (تمام وقت و پاره وقت)، بازرسين يا كارشناسان آزمايشگاهي(در صورت كاربرد)، كاركنان كليدي با عنوان ،رده فعاليت و تخصص
 • تأييد دفتر/ نمايندگي در صورتي ميسر مي گردد كه نهاد گواهي كننده مركزي تقاضاي تأييد صلاحيت خود را به مركز ملي تأييد صلاحيت ايران (NACI) ارسال نمايد. در اين صورت متعاقب تأييد صلاحيت سازمان مركزي، آن دفتر/ نمايندگي نيز به تبع از تأييد لازم برخوردار خواهد شد.
 • لزوم داشتن سوابق كافي در ارتباط با انجام مميزي، تصميم گيري و صدور گواهينامه سيستم مديريت براساس استاندارد مربوطه توسط موسسه گواهي كننده الزامي است.
 • همچنين لازم به ذكر است پس ارسال مدارك مذكور توسط متقاضيان، فرآيند تاييد صلاحيت مطابق با ضوابط ملي و بين المللي صورت مي پذيرد.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment