اکتبر 19 2019 0دیدگاه
سازگاري الكترومغناطيسي - استاندارد ملی 15453-1

سازگاري الكترومغناطيسي و موضوعات طيف راديويي (ERM)-خدمات سيار زميني (RP 02)-تجهيزات راديويي كه از يك آنتن يكپارچه براي ارسال سيگنال ها به منظور ايجاد پاسخي مشخص در گيرنده استفاده مي كنند-قسمت 1: مشخصه هاي فني و روش هاي اندازه گيري- استاندارد ملی 1-15453

استاندارد ملی 1-15453
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات

موضوع: سازگاري الكترومغناطيسي و موضوعات طيف راديويي (ERM)- خدمات سيار زميني (RP 02)- تجهيزات راديويي كه از يك آنتن يكپارچه براي ارسال سيگنال ­ها به منظور ايجاد پاسخي مشخص در گيرنده استفاده مي­كنند- قسمت 1: مشخصه­ هاي فني و روش­ هاي اندازه­ گيري

 

 مقدمه

 این استاندارد به منظور مشخص کردن کمینه عملکرد و روشهای اندازه گیری تجهیزات رادیویی برای استفاده در خدمات سیار زمینی، همانطور که در هدف و دامنه کاربرد باشد مشخص شده است، تهیه شده است.

بند5، محدودیت‌های مربوط را ارائه می دهد. این محدودیت‌ها برای اطمینان حاصل کردن از سطح قابل قبولی از خدمات و همچنین برای کمینه کردن تداخل مخرب و خدمات و تجهیزات دیگر، انتخاب شده‌اند. این محدودیتها برپایه ی تفسیر نتایج اندازه گیری توصیف شده در زیر بند4-3 هستند.

 روش های اندازه گیری، در صورت امکان، برگرفته از گزارش فنیTR100 027 (زیر بند4-2) هستند. جداسازی های کانال، بیشینه توان تشعشع یافته موثر فرستنده، نوع و مشخصات مدوله سازی و وجود امکانات خاموش سازی فرستنده ی خودکار می توانند شرایطی باشند که برای صدور مجوز توسط مدیریت مناسب، مورد نیاز هستند.

 این استاندارد، به طور خاص می تواند توسط آزمایشگاه های آزمون معتبر برای ارزیابی عملکرد تجهیزات مورد استفاده قرار گیرد.

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین کمینه مشخصه هایی است که به منظور دستیابی به بهترین حالت استفاده از بسامدهای موجود ضروری در نظر گرفته شده است. این استاندارد لزوماً شامل تمامی مشخصه هایی که ممکن است توسط یک کاربر مورد نیاز باشد، نمی شود و همچنین لزوماً عملکرد قابل دستیابی بهینه را ارائه نمی دهد.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment