اکتبر 20 2019 0دیدگاه
سازگاري الكترومغناطيسي - استاندارد ملی 15453-2

سازگاري الكترومغناطيسي و موضوعات طيف راديويي (ERM)-خدمات سيار زميني (RP 02)-تجهيزات راديويي كه از يك آنتن يكپارچه براي ارسال سيگنال ها به منظور ايجاد پاسخي مشخص در گيرنده استفاده مي كنند-قسمت 2: استانداردهاي EN هماهنگ شده تحت ماده 3.2 از دستورالعمل R&TTE- استاندارد ملی 2-15453

استاندارد ملی 1-15453
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات

موضوع: سازگاري الكترومغناطيسي و موضوعات طيف راديويي (ERM)-خدمات سيار زميني (RP 02)-تجهيزات راديويي كه از يك آنتن يكپارچه براي ارسال سيگنال ­ها به­ منظور ايجاد پاسخي مشخص در گيرنده استفاده مي­كنند-قسمت 2: استانداردهاي EN هماهنگ­ شده تحت ماده 3.2 از دستور­العمل R&TTE

 

 مقدمه

این استاندارد قسمتی ازمجموعه  استانداردهایی است که در یک ساختار پودمانی (چند قسمتی) مناسب برای پوشش کلیه تجهیزات پایانه مخابراتی و رادیویی تحت دستورالعملR&TTE  طراحی شده است. هر استاندارد پودمانی (قسمتی) از ساختار است .ساختار پودمانی در شکل ۱ نشان داده شده است.

 این استاندارد قسمتی از مجموعه استانداردهای ملی شماره15453 است.

 

 هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعریف تجهیزات رادیویی غیرگفتاری به عنوان تجهیزات رادیویی می باشد که یک سیگنال برای ایجاد پاسخی مشخص در گیرنده ارسال می کنند. این تجهیزات شامل یک فرستنده و کدگذار همراه و یا یک گیرنده و کدگشای همراه می باشد. ممکن است کدگذار و یا کد گشا یک قطعه جداگانه از تجهیزات باشد، در این صورت مطابق با این استاندارد، ترکیبی از تجهیزات کدگذاری و یا کد گشا و فرستنده و گیرنده را پوشش می دهد.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment