می 02 2019 0دیدگاه
سازگاری الکترومغناطیسی - استاندارد ملی 15452-1

سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی با اتصال دهنده RF داخلی یا خارجی- استاندارد ملی 1-15452

استاندارد ملی 1-15452
سال تصویب:1397
رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
موضوع: سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی با اتصال دهنده RF داخلی یا خارجی

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات فنی برای فرستنده ها و گیرنده های رادیویی است که در ایستگاه های خدمات رادیویی سیار خصوصی(PMR) استفاده می‌شوند.

 این استاندارد برای استفاده در خدمات سیار زمینی به کار میرود که در بسامدهای رادیویی(RF) بین 1GHz و 30MHz با جداسازی های کانالی 12/5KHz ،20KHz و25KHz  کار میکنند. این جداسازی عمدتاً برای گفتار قیاسی (آنالوگ) مد نظر می باشد.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment