می 03 2019 0دیدگاه
طیف رادیویی (ERM)- استاندارد ملی 15451-2

سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) تجهیزات رادیویی باند شهری(CB)- استاندارد ملی 2-15451

استاندارد ملی 2-15451
سال تصویب:1397
رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
موضوع: سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی (ERM) تجهیزات رادیویی باند شهری(CB)

 

مقدمه

این استاندارد بخشی از مجموعه‌ استانداردهای است که برای پوشش کلیه تجهیزات پایانه مخابراتی و رادیویی تحت دستورالعمل R&TTE طراحی شده است.  هر استاندارد قسمتی از ساختار پودمانی است. ساختار پودمانی در استاندارد ETSIEG201399V2.1.1 نشان داده شده است.

این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره 15451است.

 

 هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات فنی برای فرستنده ها و گیرنده هایی است که در ایستگاه های تجهیزات رادیویی باند شهروندی(CB) مدوله شده زاویه ای، مدوله شده­ی دارای دو باند کناری (جانبی) (DSB) و یا مدوله شده­ی با یک باندکناری(SSB) استفاده می شود که در تمام یا قسمتی از باند بسامدی 27/410MHzتا26/960MHz با فاصله گذاری کانالی 10khz به منظور استفاده برای گفتار قیاسی آنالوگ و یا انتقال داده می باشد.

بهره برداری از تجهیزات رادیویی باند شهروندی مطابق با مقررات و ضوابط استفاده از طیف رادیویی، مصوب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد استفاده هماهنگ از بسامدها برای تجهیزات رادیویی باند شهروندی (CB) است.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment