می 02 2019 0دیدگاه
سازگاری-الکترومغناطیسی---استاندارد-ملی-15451-1

سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی(ERM)- استاندارد ملی 1-15451

استاندارد ملی 1-15451
سال تصویب:1397
رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری ارتباطات
موضوع: سازگاری الکترومغناطیسی و موضوعات طیف رادیویی(ERM)

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات فنی برای فرستنده ها و گیرنده هایی است که در ایستگاه های تجهیزات رادیویی باند شهروندی(CB) استفاده می شوند که دارای مدولد شده­ی زاویه ای، مدوله شده­ی دو باند کناری(DSB) و یا مدوله شده­ی تک باند کناری(SSB) بوده و در تمام یا قسمتی از باند بسامدی 26/960MHz تا 27/410MHz با فاصله گذاری بین کانالی 10kHz کار میکند و برای گفتار قیاسی و یا انتقال داده در نظر گرفته شده اند با توجه به اینکه مقررات و ضوابط استفاده از باند فرکانسی و سرویس‌های رادیویی در کشور بر اساس جدول ملی فرکانسی که توسط رگولاتوری کشور تهیه شده است، تعیین می شود در مورد مقررات طیف رادیویی و باندهای فرکانسی این مجموعه استانداردها، نیز باید به مقررات و ضوابط استفاده از طیف رادیویی، مصوب سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی به نشانی اینترنتی www.cra.ir به عنوان مرجع مرتبط مراجعه کرد. پیش نویس این استاندارد در کمیسیون فنی مربوط، توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت آزمایشگاه های صنایع انرژی، تهیه و تدوین شده است.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment