می 19 2019 0دیدگاه
زهکشی و فاضلاب - استاندارد ملی 15591

سامانه‌های لوله‌گذاری پلاستیکی برای زهکشی و فاضلاب- پلاستیک‌های ترموست تقویت‌شده با الیاف شیشه (GRP) برپایه رزین پلی‌استر غیر اشباع (UP)- آدم‌روها و اتاقک‌های بازدید- استاندارد ملی 15591

استاندارد ملی 15591
سال تصویب:1397
رشته: کمیته ملی استانداردآب وآبفا
موضوع: سامانه‌های لوله‌گذاری پلاستیکی برای زهکشی و فاضلاب- پلاستیک‌های ترموست تقویت‌شده با الیاف شیشه (GRP) برپایه رزین پلی‌استر غیر اشباع (UP)- آدم‌روها و اتاقک‌های بازدید

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی های آدم روها و اتاقک های بازدید تحت شرایط زیر است:

الف- آدم روهای ساخته شده از پلاستیک های ترموست تقویت شده با الیاف شیشه(GPR) بر پایه رزین پلی استر غیر اشباع(up)

ب-اتاقک های بازدید ساخته شده از پلاستیک های ترموست تقویت شده با الیاف شیشه(GRP) بر پایه رزین پلی استر غیر اشباع (up)که تا عمق حداکثر ۲ متر از سطح زمین تا فاضلاب رو استفاده می شوند.

 این محصولات در سامانه های زهکشی یا فاضلاب، بدون فشار یا گاه و بیگاه تحت ارتفاع فشاری تا 1bar استفاده می شوند.

 این استاندارد برای محصولات و محل های اتصال آنها به منظور استفاده در کارگزاری مدفون به روش ترانشه باز کاربرد دارد.

 اجزای این محصولات، دارای شکل دایره ای هستند که اندازه های اسمی آنها بیشتر حداکثر اندازه اسمی مشخص شده در استاندارد ملی ایران شماره 10730 نمی شود .

این محصولات فراهم کننده دسترسی به سامانه های زهکشی یا فاضلاب برای انتقال فاضلاب در دماهای تا 50c، بدون فشار یا گاه و بیگاه تحت ارتفاع فشاری تا 1bar، بیرون از ساختمان ها هستند و در نواحی تردد خودرو و یا پیاده رو نصب می شوند. همچنین در این استاندارد، تعاریف، نمادها، الزامات و مشخصات آدما روها، اتاقک‌های بازدید، محل های اتصال، مواد، روش های آزمون و نشانه گذاری نیز ارائه می‌شود.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment