آوریل 25 2019 0دیدگاه

سامانه هاي حمل و نقل هوشمند (ITS)- سامانه هاي مشاركتي اطلاعات چراغ راهنمايي در تقاطع و هشدار تخلف(CIWS)- استاندارد ملی 15456

استاندارد ملی 15456
سال تصویب:1397
رشته: کمیته ملی استاندارد حمل و نقل
موضوع:سامانه ­هاي حمل و نقل هوشمند (ITS)-سامانه ­هاي مشاركتي اطلاعات چراغ راهنمايي در تقاطع و هشدار تخلف(CIWS)-الزامات عملكردي و روش­ هاي انجام آزمون 15456

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین مفهوم عملیات ، الزامات سامانه، و روش های آزمون برای سامانه های مشارکتی اطلاعات چراغ راهنمایی در تقاطع و هشدار تخلف (CIWS)، برای تقاطع های دارای چراغ راهنمایی است. سامانهCIWS با افزایش توانایی رانندگان برای اجتناب از تصادف در تقاطع های دارای چراغ راهنمایی، احتمال جراحت، آسیب و مرگ ناشی از تصادف را کاهش میدهد.

 این استاندارد برای استاندارد سازی CIWS، شامل کارکردهای اصلی ، الزامات کارکردی،الزامات عملکردی، مفاد اطلاع و روش‌های آزمون کاربرد دارد.

 این استاندارد در مورد مشخصات فناوری مورد استفاده برای ارتباط میان کنترل کننده چراغ راهنمایی و وسایل نقلیه، و همچنین پاسخ های رفتاری رانندگان، قابلیت های مختلف وسایل نقلیه در راه ،یا ترکیبات بسیار از این دو مشخصه، کاربرد ندارد.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment