نوامبر 08 2019 0دیدگاه
سامانه های آتش خاموش کن گازی - استاندارد ملی 10104-15

سامانه های آتش خاموش کن گازی– خواص فیزیکی و طراحی سامانه – قسمت 15: خاموش کننده IG-541- استاندارد ملی 15-10104

استاندارد ملی 15-10104
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد محیط زیست

موضوع: سامانه­ های آتش خاموش­ کن گازی – خواص فیزیکی و طراحی سامانه – قسمت 15: خاموش­ک ننده IG-541

 

هدف و دامنه کاربرد

 هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات ویژه خاموش کننده IG-541 مورد استفاده در سامانه های آتش خاموش کن گازی می باشد، این الزامات شامل جزئیات خواص فیزیکی، ویژگی ها، کاربرد و جنبه های ایمنی است.

 این استاندارد برای سامانه هایی که در فشار اسمی150bar،200bar،300bar در دمای ۱۵ درجه سانتیگراد عمل می کنند، کاربرد دارد. به کارگیری این استاندارد، مانع استفاده از سایر سامانه ها نمی شود. اگرچه داده های طراحی برای سایر فشارها در حال حاضر در دسترس نمی باشد.

یادآوری – در این استاندارد، منظور از IG-541،خاموش کننده IG-541 است.

 

 مراجع الزامی

در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می شوند.

 در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه ها و تجدید نظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه های بعدی برای این استاندارد الزام آور است.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment