دسامبر 20 2019 0دیدگاه
سرسره‌های آبی- استاندارد ملی 14238-1

سرسره‌های آبی-قسمت 1: الزامات ایمنی و روش‌های آزمون- استاندارد ملی 1-14238

استاندارد ملی 1-14238
سال تصویب: 1398
رشته: کمیته ملی استاندارد ایمنی وسایل سرگرمی و کمک آموزشی کودکان

موضوع:سرسره‌های آبی-قسمت 1: الزامات ایمنی و روش‌های آزمون

 

مقدمه

 با توجه به رشد و توسعه زندگی شهرنشینی و اهمیت وجود مجموعه های نوین تفریحی به عنوان یکی از مهمترین شاخصه های توسعه یافتگی راه اندازی مجموعه های تفریحی آبی رو به گسترش است و این امر تنوع و رشد در طراحی و تولید سرسره های آبی را می طلبد. از این رو امکان تعیین تمام مشخصات ایمنی شامل ابعاد و الزامات طراحی که لازم  است در استاندارد تعیین شود بدون محدود شدن مشخصات طراحی و ممانعت از نوآوری، وجود ندارد.

 این استاندارد شامل تعیین الزامات ایمنی و راهنمای قواعد طراحی برای هر کسی که به نوعی با سرسره آبی ارتباط دارد،  بطور خاص طراحان، تولیدکنندگان، بهره برداران و استفاده کنندگان است که با بکارگیری آن می‌توانند از ایمنی و کارآمد تر بودن تولیدات اطمینان داشته باشند. واضح است که استفاده از سرسره برای کاربر، سطح ریسک بالاتری نسبت به استفاده از استخر را دارد. از منظر طراحی، تولید، نصب، راه اندازی و استفاده فقط راهنمایی های مشخص بدون هرگونه مشخصات فنی داده شده است که باید به منظور اطمینان از ایمنی اپراتور ها و استفاده کنندگان در نظر گرفته شود.

سرسره‌های آبی-قسمت 1: الزامات ایمنی و روش‌های آزمون

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment