دسامبر 20 2019 0دیدگاه
سرسره‌های آبی- استاندارد ملی 14238-2

سرسره‌های آبی-قسمت 2:دستورالعمل ها- استاندارد ملی 2-14238

استاندارد ملی 2-14238
سال تصویب: 1398
رشته: کمیته ملی استاندارد ایمنی وسایل سرگرمی و کمک آموزشی کودکان

موضوع:سرسره‌های آبی-قسمت 1: الزامات ایمنی و روش‌های آزمون

 

مقدمه

 راه اندازی مراکز تفریحی آبی رو به افزایش است و این امر نگرانی های ناشی از افزایش آسیب‌های جدی هنگام استفاده از سرسره های آبی را بیشتر میکند.

 بسیاری از آسیب ها قابل پیش بینی است و با دانش مناسب و کنترل می‌توانند پیشگیری شود. از این رو داشتن یک استاندارد برای عملکرد و دستورالعمل های سرسره آبی بهترین راه بهبود استفاده ایمن از این تجهیزات است.

 

 هدف و دامنه کاربرد 

هدف از تدوین این استاندارد تعیین دستورالعمل های استفاده، بهره برداری و نگهداری و همچنین مستندسازی و راه‌اندازی سرسره آبی می‌باشد. این استاندارد برای سرسره های آبی که در استاندارد ملی ایران شماره1-14238: سال ۱۳۹۸ تعیین شده است کاربرد دارد.

سرسره‌های آبی-قسمت 1: الزامات ایمنی و روش‌های آزمون

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment