آگوست 15 2019 0دیدگاه
سه رویکرد آماری - استاندارد ملی 15675

سه رویکرد آماری برای ارزیابی و تفسیر عدم‌قطعیت اندازه‌گیری- استاندارد ملی 15675

استاندارد ملی 15674
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت
موضوع: سه رویکرد آماری برای ارزیابی و تفسیر عدم‌قطعیت اندازه‌گیری

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین سه رویکرد آماری اساسی برای ارزشیابی و تفسیر عدم قطعیت اندازه‌گیری است. رویکرد فراوانی گرا شامل بازه‌های عدم قطعیت خودگردان، رو یکرده بیزی و رویکرد استنباط اتکایی است. ویژگی متداول این رویکردها در تعیین شفاف و واضح تفسیرهای احتمالی یا تنظیم نتایج بازه عدم قطعیت کاربرد دارد. برای هر رویکرد، روش اساسی توضیح داده شده و مفروضات بنیادی و اساسی و تفسیر احتمالی نتیجه عدم قطعیت مورد بحث قرار می‌گیرد. هر یک از این رو یکردها با استفاده از دو مثال مورد کاربرد در استانداردهای ISO/IEC Guide98-3 (عدم قطعیت در اندازه گیری- قسمت ۳: راهنما برای حالت عدم قطعیت در اندازه گیریGUM:1995 نشان داده می شوند.) همچنین، این استاندارد شامل یک بحث در ارتباط بین روش های پیشنهادی در پیوست یک استانداردGUM و این سه رویکرد آماری است.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment