مارس 10 2020 0دیدگاه
سیستم دزسنجی دی کرومات- استاندارد ملی 22704

سیستم دزسنجی دی کرومات- استاندارد ملی 22704

استاندارد ملی 22704
سال تصویب: 1398
رشته: کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
موضوع:سیستم دزسنجی دی کرومات-آیین کار

 

هشدار- در این استاندارد تمام موارد ایمنی و بهداشتی درج نشده است. در صورت مواجهه با چنین مواردی، مسئولیت برقراری شرایط بهداشت و ایمنی مناسب و اجرای آن و همچنین در نظر گرفتن محدودیت های قانونی، برعهده  کاربر این استاندارد است. 

 

هدف و دامنه کاربرد

 هدف از تدوین این استاندارد ،تعیین نحوه آماده‌سازی، آزمون و روشهای اجرایی استفاده از سیستم دز سنجی دی کرومات نقره آبدار اسیدی، به منظور اندازه گیری دزجذبی آب ،هنگام قرارگیری در معرض پرتوهای یون ساز است. این سیستم شامل دز سنج و دستگاه تحلیلی مناسب آن است. برای ساده سازی در این استاندارد، این سیستم با عنوان سیستم دی کرومات نامیده می شود. دزسنج دی کرومات بر اساس اثر کمیت های تاثیر گذار به عنوان دزسنج نوع I  طبقه بندی می شود. سیستم دی کرومات را می توان به عنوان سیستم دز سنج روزمره استفاده کرد.

 این استاندارد یکی از مجموعه استانداردهای است که توصیه هایی را برای اجرای صحیح دز سنجی در پرتو فرآوری ارائه می دهد و روشی برای دستیابی به انطباق با الزامات استاندارد ISO/ASTM52628برای سیستم دز سنجی دی کرومات را توصیف می کند. مطالعه این استاندارد همراه با استاندارد ISO/ASTM52628 در نظر گرفته شده است.

 

سرسره‌های آبی-قسمت 1: الزامات ایمنی و روش‌های آزمون

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment